Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


COLOCVIUL INTERNAŢIONAL EVREII MEDITERANEI
Andrei Oisteanu - - - -
2012-05-15
Cultura
2

Ca în fiecare an, Centrul de Stu­­dii Ebraice „Goldstein-Go­ren“ al Facultăţii de Li­tere din cadrul Universităţii din Bu­cureşti organizează în pe­ri­oa­da 24-25 mai un colocviu cu participare in­ternaţională de­dicat unei te­me importante...

Ca în fiecare an, Centrul de Stu­­dii Ebraice „Goldstein-Go­ren“ al Facultăţii de Li­tere din cadrul Universităţii din Bu­cureşti organizează în pe­ri­oa­da 24-25 mai un colocviu cu participare in­ternaţională de­dicat unei te­me importante din aria largă a ştiinţelor iu­da­is­mu­lui. Comunicările de anul aces­ta se vor reuni sub titlul Evreii Me­di­te­ra­nei, ur­mând să trateze as­pecte ale cul­tu­rii, re­ligiei şi istoriei po­po­rului evreu, de la sfâr­şitul epo­cii an­tice pâ­nă în secolul XX, cu ră­dă­cini sau ramificaţii în spa­ţiul me­di­teranean şi cel apro­piat lui (inclusiv Ro­mâ­nia). O aten­­ţie deosebită va fi acor­da­tă di­asporei se­farde (evre­­ilor ex­pulzaţi din Pe­nin­sula Ibe­­rică la sfâr­şitul se­colului al XV-lea).

Dintre participanţii spe­ci­a­lişti în ştiinţe iudaice se remarcă cunoscuţi cer­ce­tători din stră­inătate, re­prezentând catedre şi cen­tre de cercetare a is­to­ri­ei şi civilizaţiei poporului evreu. Nu­me precum Minna Ro­zen de la Universitatea din Haifa, Carol Iancu de la Uni­ver­si­ta­tea „Paul Valéry“ din Mont­pellier, Silvia Pla­nas Marce, directoarea Mu­zeului Evreiesc şi a Ins­ti­tutului „Nahmanides“ din Girona, Roberto Bach­mann, director al Asociaţiei de Stu­dii Iudaice din Lisabona, Ivan Biliarsky, cercetător la Aca­de­mia Bul­gară de Ştiinţe, se re­comandă de la sine. Lor li se adaugă cele ale confraţilor ro­mâni, pre­cum Andrei Cornea, An­ca Manolescu, Victor Neu­mann sau Liviu Rotman, pre­cum şi reprezentanţi ai ti­ne­rei ge­neraţii de spe­cialişti în do­meniu. Multe co­mu­nicări se anun­ţă in­citante, pre­cum cea a Cris­tinei Ciucu (CNRS, Pa­ris), despre cir­cu­laţia unor idei cabalistice în spaţiul me­­diteranean din se­colele XV-XVI, sau comu­ni­carea Mă­ri­u­căi Stanciu (Uni­ver­si­tatea din Bucureşti) – Duci evrei şi vo­ievozi români –, despre le­gă­turile dintre eli­ta sefardă oto­mană şi dom­nitorii români.

Lucrările co­locviului vor fi găz­­duite de Co­legiul Noua Eu­ropă (Str. Plantelor nr. 21) şi se vor des­făşura zil­nic, între orele 10 şi 17.

TAGS :
Comentarii
arhigroup 2012-05-17
Grecii Mediteranei sau Latinii Mediteranei imi suna mai relevant cultural, ca tema de colocviu international din retrospectiva aportului acestor popoare la civilizatia si cultura europeana si mondiala. Evreii Mediteranei suna mai degraba ca un pretext etnocentric de reintalnire a pribegilor unui popor a carei contributie colectiva in evolutia civilizatiei si culturii universale o gasesc minora, nesemnificativa (subliniez "colectiva", deci ca popor, nu la nivel individual, unde se pot spune multe lucruri bune si multe lucruri rele). Dar daca asa considera demn de semnalizat fii ratacitori de la Revista 22 si - poate - de la Dilema Veche, T.V.R si alte locuri caldute din Romania, ma rog, sa fie primit.
CHARLIE 2012-05-19
Stimate arhigroup ai cazut ca musca in lapte. Esti complet ignorant sau te faci ca nu stii cat de mare a fost contributia evreilor in Romania. Nu conteaza. Daca diminuezi pe unii crezi ca maresti pe altii. Evreii au introdus comertul in Romania inca in timpul Fanariotilor, la fel ca in Polonia unde au venit invitati de regi sau domnitori. Cand comertul se desvolta si prin legaturi internationale veniturile cresc si desvolta cultura. Ai auzit de cei mai faimosi filologi "romani" : Tiktin, Gaster, Saineanu etc. Nu erau neaosi dar au ctribuit. Fii fericit ca nu mai sunt multi evrei pe meleagurile Romaniei, nimeni nu va "infecta" cultura romana pura. S'a stins faima falnicei Venetii.
Total 2 comments.
Mai multe din Cultura
1414
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22