Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFAmerica, schimbările climatice și noua ordine globală
2017-06-06
5
Decizia lui Donald Trump de a retrage SUA din Acordul de la Paris este o imensă gafă geopolitică de imagine care va eroda serios influența globală a Americii.

 

Până și admiratorii lui Donald Trump tre­buie să fi fost bulversați de decizia pre­șe­din­telui de a-l ataca, bineînțeles, pe Twit­ter, pe primarul Londrei, Sadiq Khan, dis­torsionând grosolan o de­cla­rație făcută de acesta du­pă ultimul atac terorist din capitala britanică. De re­gu­lă, în astfel de momente tra­gice vezi mesaje de com­pa­siune și de sprijin. E drept, și Trump a trimis unul de acest fel, dar scandalul dis­pu­tei sale cu Sadiq Khan l-a făcut cu totul irelevant. Iar asocierea cu Trump a de­ve­nit atât de toxică pentru liderii occidentali încât până și Theresa May, primul lider eu­ropean care s-a întâlnit la Washington cu noua administrație, a ținut să se distan­țe­ze de el, afirmându-și public sprijinul pen­tru primarul Londrei.

 

Mulți se vor întreba probabil de ce face pre­ședintele american astfel de lucruri, aparent gratuite, cu puternice reverberații negative pe plan internațional. Motivul este relativ simplu. Prioritatea zero a lui Do­nald Trump este aceea de a-și ține „ba­za electorală“ activă și motivată (lucru ca­re i-a reușit până acum, din moment ce pes­te 95 de procente dintre cei care l-au vo­tat l-ar vota și acum). E singurul său atu real, pentru că în rest este sub un puternic atac în scandalul Russiagate, o bu­nă parte din establishment-ul re­pu­bli­can îl antipatizează (chiar dacă mulți nu îndrăznesc să o facă deschis), serviciile se­crete îl antipatizează și ele, iar mass-me­dia tradiționale găzduiesc regulat dezvă­lu­iri cel puțin stânjenitoare la adresa sa. Din această perspectivă, alte considerații, pre­cum interesele strategice ale Statelor Uni­te pe termen lung sau grija de a nu pro­vo­ca dispute diplomatice, mai ales cu aliații, i se par derizorii ca importanță.

 

Furtună globală după retragerea SUA din Acordul de la Paris

 

În ultimele zile, în acord cu această logică, Trump a renunțat la Acordul de la Paris privind schimbările climatice și a dorit să profite de atacul terorist de la Londra pen­tru a justifica Travel Ban-ul momentan blocat în justiție. Iată de ce declarația pri­vind abandonarea de către Statele Unite a Acordului Climatic de la Paris a fost anun­țată din timp și am asistat la o adevărată coregrafie mediatică, cu o asistență en­tu­ziastă, în frunte cu Steve Bannon, pre­zen­tă în Rose Garden, la Casa Albă, și cu un dis­curs care a fost caracterizat plastic drept un discurs electoral, „patriotic“, în­dreptat împotriva lumii: „națiunile care ne cer să rămânem parte a Acordului sunt aceleași care au costat America tri­lioane de dolari prin practici comerciale dure și în multe cazuri prin contribuții laxe la alianța noastră militară“. Un atac cât se poate de transparent la NATO și alia­ții europeni.

 

Decizia Washingtonului a provocat o ade­vărată furtună la nivel global. Atât în me­diile politice, cât și în mass-media, unde titluri de genul Unii oameni vor să vadă lumea luând foc au invadat spațiul public. Era de așteptat. Discuțiile legate de schim­bările climatice au ieșit de mult din sfera științifică. Au devenit un fel de religie. As­ta nu înseamnă că nu există schimbări cli­matice semnificative. E su­fi­cient să amintim faptul că sunt pe cale să devină via­bile căile de navigație prin Oceanul Arctic. Însă lucrurile sunt mai com­pli­cate, la o analiză mai se­ri­oasă și mai puțin emo­țio­nală. Problema de fond e impactul real al contri­bu­ției umane, care e departe de a fi unul clar.

 

O serie întreagă de studii, între care unul în­treprins în 2009 la MIT, consideră că asistăm la unul dintre ciclurile geologice evidențiate în numeroase rânduri în isto­ria Terrei (în epoca de gheață, de pildă, calota de gheață cobora până spre coasta Africii), contribuția umană fiind mini­ma­lă. Mai mult, în 2014, prestigioasa revistă științifică Nature semnala într-un articol intitulat sugestiv Schimbările climatice: ca­zul încălzirii care lipsește o problemă în­că nerezolvată: de ce brusc, în 1998, du­pă un ciclu accelerat de creștere a tem­pe­raturii medii a planetei, încălzirea globală practic s-a oprit.

 

Pe de altă parte, dincolo de imperativul ge­neros al „salvării planetei“, există și alt gen de calcule pe care o serie dintre sta­te­le importante care militează activ în fa­voa­rea politicilor și măsurilor asumate prin Acordul de la Paris le au în vedere. De pil­dă, și Europa, și China vor să-și re­ducă ma­siv dependența de petrol și gaze na­tu­ra­le (China are în plus și o enormă pro­blemă de poluare), din motive geo­po­litice, fă­când trecerea către surse de ener­gie alter­native, în timp ce America, din contra, be­neficiază de energie tradițională sem­ni­fi­cativ mai ieftină, mai ales datorită revo­lu­ției gazelor de șist. Acesta este mo­tivul pen­tru care producători germani de aut­o­mo­bile ca BMW sau Mercedes au cons­truit enorme facilități de producție în SUA.

 

Sunt detalii care par să confirme justețea deciziei luate de Administrația Trump, nu-i așa? Doar în parte. Pentru că, pe de o parte, indiferent cât de mare este im­pac­tul uman în dinamica schimbărilor cli­matice, este evident de preferat să reduci po­luarea, iar, pe de alta, viitorul este al sur­selor de energie alternative. Este pro­babil motivul pentru care Barack Obama a dorit să impulsioneze America în direc­ția dezvoltării acestui tip de tehnologii pen­tru a nu pierde bătălia cu China și Eu­ropa pe acest segment.

 

O ordine cu impact major asupra Estului

 

Însă, dincolo de asta, decizia lui Trump es­te în primul rând o imensă gafă geo­po­litică de imagine care, cuplată cu retorica sa agresivă și arogantă, va eroda serios influența globală a Americii. În principal în Europa, creând oportunități nesperate pentru Rusia și mai ales pentru China. De­ja, prin renunțarea la TPP, America în­ce­pe să piardă teren în Asia în favoarea Bei­jingului. Până și Australia începe să se ori­enteze către China. Iar proiectul imens de investiții al lui Xi Jinping One Belt, One Road (apreciat de unii drept un Plan Mar­shall multiplicat chiar de 10 ori) își pro­pune să consolideze influența economică și politică a acesteia nu doar în Asia, ci și în Europa, Africa și America de Sud. Se creează astfel premizele izolării accentuate a Americii și consolidării unor repozi­țio­nări geopolitice. Barry Bennett, un fost con­silier al lui Trump din campania elec­torală, vorbește despre „un proces de re­calibrare a priorităților“. „Uneori am pus mai mare preț pe relațiile noastre cu Europa decât pe viețile muncitorilor ame­ricani.“ Comentatorul conservator Bret Stephens descria ironic noul concept ame­rican în materie, Mar-a-Lago Inter­na­tio­nal Order: „Dacă nu-ți plătești cotizația, rămâi pe dinafară. Dacă o faci, nu ți se mai pun niciun fel de întrebări. Mâncare, golf, acces la petreceri, cu servicii spa ca bonus, bineînțeles“.

 

Ajungem astfel, paradoxal, în situaţia în care sub bagheta lui Donald Trump Ame­rica devine un fel „oaie neagră“ a pla­ne­tei, în timp ce China, care fură tehnologii, blochează piața internă sau îngreunează semnificativ accesul pe aceasta a com­pa­niilor occidentale din domenii de vârf, es­te astăzi percepută drept o superputere glo­bală responsabilă, campioana Co­mer­țu­lui Global și a luptei pentru „salvarea pla­netei“. Asistăm la un moment de infle­xiu­ne major care pare să marcheze trecerea de la Pax Americana la o ordine inter­na­țională la început multipolară, dar care ar putea deveni, în timp, una dominant chi­neză. „Prin retragerea noastră din Acor­dul de la Paris, prin dubiile legate de NATO și prin renunțarea la TPP, preșe­dintele Trump este pe cale să pună punct final actualei ordini internaționale de sor­ginte americană“, spune Cliff Kup­chan, președintele Eurasia Group.

 

Un impact important va fi resimțit în Eu­ro­pa, în particular în Europa de Est. Su­por­terii lui Trump interpretează eronat im­­pactul interacțiunii sale, evident ne­ga­tive, disfuncționale, cu liderii europeni la Summit-ul NATO și la reuniunea G-7 de la Taormina. Ei pleacă de la premiza că ati­tudinea sa, chiar așa grosolană cum a fost, îi va trezi la realitate pe europeni și aceș­tia se vor grăbi să mărească bugetele mi­li­ta­re, de teama Rusiei. Așa vor face pro­ba­bil, dar nu există o pușculiță specială NATO, ci bugete naționale. Germania și Franţa vor folosi banii pentru a consolida apă­ra­rea europeană, fără America și Ma­rea Bri­ta­nie. Ceea ce nu e rău în principiu, este de părere Ivo Daalder, dar numai da­că as­ta se întâmplă în contextul unei ali­anțe trans­atlantice solide, nu ca o alter­nativă la aceasta. Ceea ce ar însemna, prac­tic, o de­cuplare a Europei Con­ti­nen­tale de an­glo-saxoni, lucru pe care destui și-l do­resc, de mult, încă de pe vremea lui De Gaulle.

 

Spectrul finlandizării

 

Ruptura transatlantică nu e una care va avea loc brusc. Și tocmai asta o face cu atât mai periculoasă. O fisură e suficientă pentru a pune în mișcare un proces de dezagregare treptată. E foarte posibil ca tensiunile actuale să se amplifice. Vedem ce se întâmplă în cazul Brexit-ului. Ni­meni nu-și imagina în momentul inițial cât de toxice vor deveni între timp re­lațiile Marii Britanii cu foștii parteneri din UE. La fel se poate întâmpla și în cazul relațiilor transatlantice. Vor fi tensiuni, de pildă, în planul relațiilor comerciale. Cu acțiuni punitive la adresa companiilor celeilalte părți, poate chiar decizii tarifare sau de altă natură. Nimic nu este exclus, atunci când e un președinte ca Trump la Casa Albă, care oferă tot ce-și puteau dori curentele antiamericane de pe continent. Thorsten Benner, de la Global Public Policy Institute din Berlin, atrăgea atenția că, pe măsură ce ne apropiem de alegerile din Germania, programate în septembrie, actualul curent anti-Trump tinde să de­vină un puternic curent antiamerican.

 

Europenii știu că fără America apărarea europeană nu va reprezenta o protecție suficientă în fața Rusiei. Dar ei mai știu și că e foarte puțin probabil ca Rusia să ame­nințe Europa Occidentală. Rusia are o cu totul altă agendă: 1) să izoleze America de Europa, făcând din NATO o instituție goa­lă de conținut; 2) să preia controlul direct asupra unor foste republici sovietice: Ucrai­na, Moldova, Georgia - și, mai târ­ziu, poate și țarile baltice; 3) să obțină o zonă tampon, sub influența sa directă în materie de politică externă și securitate (vechiul model de „finlandizare“, din perioada Uniunii Sovietice) în care s-ar pu­tea regăsi țări ca România, Bulgaria, Bal­canii - și poate și Ungaria, Polonia, Slo­va­cia sau Cehia. Or, un nucleu dur al Euro­pei Occidentale, constituit în jurul axei franco-germane, ar putea considera aces­te lucruri un preț acceptabil, la schimb cu „eliberarea“ de sub influența anglo-saxonă, percepută negativ mai ales după Bre­xit și alegerea lui Trump. 

TAGS : Donald Trump acordul paris climatice londra theresa may NATO macron
Comentarii
abun 2017-06-12
Consensul despre incalzirea globala, acuma ii spune doar schimbarea climatului caci incalzirea a incetat acum 20 de ani, dar premizele Acordului de la Paris sunt ca si cum incalzirea continua, este un exemplu clar de fake science ori stiinta falsa.

La baza consensului stau cenzura publicarii articolelor care dovedesc contrariul, refuzul dezbaterii publice ca si cand nu mai este nimic de dezbatut, atacarea personalitatii celor ce dezmint incalzirea globala si efectul activitatii umane.

Audierile din cadrul Congresului SUA a celor ce promoveaza impactul uman negativ la incalzirea globala a relevat aroganta dar si incapatanarea acestora de a refuza a raspunde la intrebarile incomode ale lui Ted Cruz.

Iesirea SUA din Acordul de la Paris a dovedit ca pseudostiinta climatologica nu este suficient de convingatoare.

Daca chinezii, indienii si europenii sunt de acord cu Acordul de la Paris, nu au decat sa il semneze. Dar ce area de a face acest acordt cu Brexit, NATO ori flancul Estic?
Josan 2017-06-10
Obama angajase America sa pleteasca anual $600 Billions, era doar o redistributie financiara catre tari sarace. Sa fim seriosi, China ucide planeta , in acest acord 30 de an, Chinai nu avea nici o obligatie. America a facut bine ca s-a retras. Ca sa respiri un aer mai curat, sa bei apa nepoluata nu ai nevoie de acorduri intenrnationale care ofera zero rezultate. Incepe totul de acasa
Ioan Vlad Nicolau 2017-06-09
O analiza si parere personala asupra unui acord global incheiat la Paris.

Acest acord este un acord privind schimbarile climatice la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015 la Paris. Acordul prezinta un plan de acțiune pentru limitarea incalzirii globale „mult sub” 2 °C și vizeaza perioada cu incepere din 2020.
Obiectiv pe termen lung: guvernele au convenit sa mențina creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2 C peste nivelurile preindustriale și sa continue eforturile de a o limita la 1,5 °C
Contribuții: inainte și in timpul Conferinței de la Paris, țarile au prezentat planuri de acțiune naționale cuprinzatoare privind clima in vederea reducerii emisiilor de bioxid de carbon.
Ambiție: guvernele au convenit ca, la fiecare 5 ani, sa comunice contribuțiile lor pentru a stabili obiective mai ambițioase
Transparența: acestea au acceptat, de asemenea, sa se informeze reciproc, precum și publicul cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența și supravegherea
Solidaritate: UE și alte țari dezvoltate vor continua sa ofere finanțare pentru combaterea schimbarilor climatice, pentru a sprijini țarile in curs de dezvoltare sa reduca emisiile, dar și sa iși consolideze capacitatea de rezistența la efectele schimbarilor climatice

Privind punctele generale prezentate de Consiliul European si lupta impotriva modificarilor climaterice la nivel global, stai si te intrebi daca noi marea masa de interesati suntem idioti, sau mica masa de politicieni, economisti, specialisti, climatologi, oceanologi, futurologi si alte multe feluri de logi adunati de prin toate colturile lumii la Paris, s-au timpit de tot!
Noi, marea masa, adica 7,5 miliarde de locuitori ai pamintului sigur ca nu suntem specialisti intr-ale climei, dar macar vreo citeva zeci de milioane dintre noi, cei apartinind tarilor avansate, suntem scolarizati si macar 10% din scolarizati au habar de ce este clima si cu ce se maninca ea. Iar din astia, iarasi o citime au studii medii privind fenomenul clima si nu orice fel de clima, ci clima globala, adica acel ansamblu de fenomene climatico fizico chimico, oceanologico-atmosferice hau, hau, care prin inter actiune si si functiune, in mare vorbind, ne permit noua celor 7,5 miliarde de oameni sa traim. Nu numai noua dar si animalelor care ne insotesc. Si nu numai atit, dar intregii mase biologice incepind cu insectele si terminind ca bacteriiile si microbii existenti pe planeta pamint.
Ei bine toate aceste categorii care constituie masa biologica a planetei sunt emitente de CO2 dar si de alte gaze. Nu rideti ca asa este! Si cantitatile emise nu sunt de colea! Iar emisiunile nu sunt prezente in atmosfera planetei de ieri de alaltaieri. Sunt prezente din momentul in care intr-un fel oarecare, nimeni nu stie cum, a aparut viata pe pamint.
Si daca unul din scolarizati mai curios din fire o sa intrebe un geolog, ala o sa-i dezvaluie taina, ca in cursul milioanelor de ani trecute, clima s-a modificat drastic de foarte multe ori, atit de drastic, incit de citeva ori a sters de pe fata pamintului milioane si milioane de indivizi, generatii intregi de unitati biologice emitente de CO2 si.... alte gaze.
Si daca curiosul ar mai insista, specialistul i-ar povesti faptul de-a mirarea, ca in ultimul milion de ani modificarile climaterice s-au manifestat la nivel mondial periodic si semnificativ, de vreo treizeci de ori. Cu efecte mai putin drastice decit cele de care vorbeam mai sus, care golisera pamintul de generatii intregi de animale ne mai vazute, dar, suficient de drastice ca sa determine mai multe glaciatiuni si incalziri succesive a le suprfetei pamintului, determinind oceanele sa-si ridice si sa-si scada nivelul, nu cu citiva centimetri sau metri acolo, ci cu zeci si sute de metri!!!! Va vine sa credeti? Nu! Si totusi geologul o sa va puna amabil la dispozitie date precise, dovezi fara posibilitate de tagada ca asa-i! Asa sa-ntimplat cu adevarat! Si tot pe un astfel de geolog, sau chiar climatolog, biolog sau egal care "olog", avind la baza mai multa carte, ba unii chiar si o universitate, daca o sa-l intrebati citi bipezi se sflau in ultimele sute de mii de ani a le timpului trecut in lung si-n lat pe intreaga suprafata a pamintului, o sa aflati ca nu se afla piciorus de om! Nici macar unul! Erau numai un fel de proto oameni, extraordinar de rari, care insa inafara de gazele proprii, altele nu mai produceau. Zeci de mii, sute de mii de ani s-au multumit acesti proto oameni sa infesteze atmosfera emitind numai CO2-ul propriu caruia trebuia sa-i faca loc in atmosfera ca sa nu moara si sa se poata inmulti. La fel ca si toate celelalte animale si animalute contemporane lui de altfel!
Ei bine animalul asta om, aparut nu se stie prea bine cum si de altfel este absolut indiferent cum a aparut el hodoronc tronc in masa biologica totala a pamintului, egal ca a fost coborit cu hirzobul direct din rai de catre insasi Dumnezeu, asa cum zice popa, sau poate a coborit de unul singur din copac printr-un salt genetic misterios, intervenit intr-un fel oarecare in cursul miilor de generatii succesive, petrecute-n milioane de ani, cum zic unii si altii, mai invatati si mai cu glagorie la mansarda, fiind mai dotat ca celelalte fiinte din jurul lui, a inceput sa se inmulteasca intr-un ritm si cu o viteza inca ne mai pomenite la speciile trecute si prezente. mai repede, mai intensiv si mai eficient pina cind la un moment dat proto oamenii, stramosii nostri, au capatat constiinta de sine. Iarasi nu stim cum, cu toate ca multi isi dau cu presupusul, dar inca nu s-a gasit pina astazi un raspuns rational. Din acest moment si numai din acest moment am aparut cu adevarat noi cei care ne numim oameni d-adevaratelea, stramosii nostri! O specie noua, unica dotata cu inteligenta de pe intreaga suprafata a pamintului. Animale superioare, dotate cu ratiune si constiinta de sine, net superiori celorlalte specii. Acest animal om, s-a organizat ne putind trai singur si nici in turme cum traiau proto oamenii, in timp s-au organizat in societati primitive, mai intii, apoi mai civilizate, din ce in ce mai civilizate si mai numeroase, timp in care mii de ani s-a multumit sa se inmulteasca si sa produca inca la fel cu intreaga masa biologica, aflatoare-n jurul lui, numai gaze proprii. Numai dupa ce a descoperit ca poate face foc, a inceput sa produca CO2 ceva mai mult. Numai iarna mai intii, apoi si vara, dar... foarte discret. La nivel planetar producea atita CO2, numai cam cit ar fi un scuipat in Atlantic.
Domnilor si doamnelor, acuma daca cei mai interesati dintre dumneavoastra si cei mai curiosi se vor adresa unui istoric, asta va va spune ca in timpul celor citeva mii de ani de cind stim noi ca am coborit de pe craca si am inceput sa scuipam in Atlantic, n-o sa va vina sa credeti, dar asta o sa va spuna ca pamintul nostru s-a racit si s-a-ncalzit de vreo citeva ori uneori mai asa s-asa, dar alteori destul de drastic in asa fel incit omenetul incepuse sa se-ngrijoreze, intrebindu-se daca mai vine vreodata vara sau daca invers, va mai veni vreodata iarna si nu vor avea soarta prepelitelor bagate-n cuptor. Cu toate ca pe atunci nici nu putea fi vorba de vreo industrie care sa provoace fenomenul si omul, practic nu emitea mai multe gaze ca milioanele de generatii de dinaintea lui si a milioanelor de generatii a le animalelor ce-l insoteu in trecerea lui prin viata. Pur si simplu la intervale de citeva zeci de ani, uneori sute, planeta noastra se incalzea si se racea la intervale mai mult sau mai putin regulate. Oamenii isi mai aduc aminte si istoria pomeneste aceste modificari de clima! Numai catre sfirsitul secolului XIX si inceputul celui de al XX-lea a intervenit industria initiata e adevarat de catre om, care mai intii nesemnificativ si apoi din ce in ce mai mult, consumind agenti energetici fosili, a inceput sa arunce-n atmosfera cu CO2 si alte gaze, iar omul, de unde pina atunci se pastra in peisaj ca numar constant, a inceput sa se inmulteasca exponential, plecind de la o cifra presupusa de un miliard de idivizi la sfirsit de secol XIX pina astazi cind am ajuns in decurs de o suta de ani la un incredibil numar de 7,5 miliarde, cu perspectiva ca dupa inca cinci zeci de ani sa atingen 12 miliarde! Trebuie sa recunoastem ca a fost un fenomen exceptional, pina atunci ne mai petrecut in istoria evolutiei speciilor! Numai daa apucam sa ajungem cifra prevazuta! Cea ce judecind dupa problemele de viata si de moarte pe care le ridica cele 7,5 miliarde deja existente si viteza cu care se inmulteste specia om in momentul de fata, este greu, daca nu chiar imposibil de crezut. Nu! N-o sa apucam!
In cadrul acestor modificari climaterice succesive si periodice, petrecute in istoria geologica, este momentul s-o spunem mai apasat si sa subliniem chestiunea gros: fara ajutor uman, ultima glaciatiune care durase vreo doua sute de mii de ani, un timp fara istorie, despre care nimeni nu stie nimic, se termina. Nu cu mai mult de 12, 13 mii de ani in urma, pamintul acoperit pina la paralela pe care se afla astazi Parisul, Londra, probabil si Bucurestiul nostru drag, era acoperit cu o calota de ghiata de o mie, doua mii de metri grosime, incepuse sa se deszapezeasca iar marea calota de ghiata sa se topeasca. Se trecea din nou de la o perioada rece, la una mai agreabila. Nimeni nu stie dece, cum s-a petrecut fenomenul si numai aproximativ se stie cind!! Nimeni n-are macar un cit de mic habar cum si ce a determinat topirea marei calote de ghiata si nici ce mecanisme cosmice sau telurice au intervenit. Cert este ca atmosfera s-a incalzit. Din ce in ce mai mult. Incet, dar sigur si ca probabil se incalzeste in continuare! Nu fiindca omul arunca-n atmosfera ceva mai mult CO2! Nu fiindca omul se inmulteste catastrofal si ca din cauza asta arunca si mai mult CO2 in atmosfera. Bine-nteles ca si asta, dar nu decisiv. Daca ne gindim ca o singura eruptie vulcanica de ceva mai mari proportii de tip Krkatau, Santorino, Pina Tubo, sau Mount Saint Helen au aruncat in atmosfera o cantitate de bioxid de carbon cam cit ar arunca in momentul de fata omenirea in momentul de fata si la nivel actual, vreo zece generatii o sa va dati seama imediat ca nu noi bietii oameni suntem marii vinovati! Si fenomenele naturale generatoare de bioxid de carbon nu sunt numai vulcanii. Sunt mult mai multe! Unele cunoscute si altele numai banuite. Deaceea un bilant corect noi oamenii inca nu putem face.
Oricum ar fi.... atmosfera in momentul de fata se incalzeste si ca atare apele oceanului planetar vor creste! Sigur! Asistam astazi la continuarea fenomenului major cind ultima glaciatiune a luat sfirsit si noua perioada de incalzire a inceput sa se produca, determinind topirea marii calote de ghiata ce acoperea Europa, nu mai departe de acum vreo citeva zeci de mii de ani. La nivel cosmic si geologic o secunda din infinitate. Atunci, la-nceput s-a produs un fenomen grandios in care niste forte, hai sa fim sinceri cu totul necunoscute si colosale, climaterice geologice, hidrologice siii..., poate cosmice de neimaginat si cu totul necunoscute noua! Nivelul apelor oceanelor si marilor cit era el atunci a inceput sa creasca drastic, oceanul planetar de prea plin a rupt bariera ce se afla pina atunci in dreptul Gibraltarului si separa pustiul african de apele oceanului si apele lui au navalit salbatec, apocaliptic, in depresiunea mediterana, formind marea ce-i poarta astazi numele, iar apa mediteranei la rindul ei a rupt bariera ce se afla la nivelul Bosforului si Dardanelelor separind-o de depresiunea aflata pe locul Marii Negre. Si apele, uriasa cantitate de apa, inimaginabila cantitate de apa provenita din topirea calotei de gheata ce acoperise pina atunci Europa, pina la mai mult de jumatatea ei, a navalit umplind depresiunea si formind cea ce numim noi astazi Marea Neagra. Spectacolul geologic inspaimintator pentru eventualii martori oculari, putini scapati cu viata din marele dezastru, trebuie sa fi fost colosal, zdrobitor! Cum o fi fost prin alte parti de pe suprafata planetei inafara zonei europene, se stie si mai putin, dar unii presupun ca avind in vedere aploarea si spectaculozitatea momentului, a fost asa de extraordinara, atit de mare si de salbateca, incit povestea acelor modificari geologice, intr-un fel oarecare s-a transmis oral din generatie in generatie incit a ajuns pina la noi, transmisa din generatie in generatie, sub forma de povestea Potopului, Tata Noe, Vechiul Testament..... etc. Pe chestia asta se fac presupuneri, s-au creat legende, s-au nascut credinte.... Se poate chibzui, imagina, filozofa si visa.... daca ai imaginatie si te gindesti.... putin! Dar ca asa a fost si nu altfel, nimeni cu capul cit de cit asezat bine pe umeri, nu poate contesta decit dac-ar fi idiot din nascare. Atitea dovezi sunt si astea u pot fi ocolite sau negate! Si mai e ceva de remarcat: pe vremea aia oamenii deabea se coborisera de pe craca! Sau deabea aterizasera pe pamint dupa ce Dumnezeu le trintise un naprznic sut in cur. Egal! Erau foarte putinei, neajutorati si nemernici, asa ca nu le poate fi pus in circa responsabilitatea pentru ditamai catastrofalul fenomen geologic! Clar!
Astea vreau sa zic, sunt date precise, constatate stiintiic, geologic, geografic, ba chiar uneori si vag istoric, date care in mod normal ar trebui sa fie luate in consideratie cind este vorba sa se analizeze astazi un fenomen cumplit de complex, aproape imposibil de priceput si dovedit, cum este incalzirea globala a planetei si modificarea climei lui. Cauze, efecte cosmice si planetare care mai mult nu se cunosc decit se cunosc, cel mult numai se banuiesc, presupuneri, banuieli, nimic concret, nimic dovedit, astfel ca totul ramine o mare necunoscuta si probabil ca asa va si ramine pina la urma.
Lumea avizata, lumea oamenilor de stiinta este impartita in cea ce priveste aprecierea fenomenului si ca deobicei se fereste sa emita o concluzie unitara si definitiva, atita vreme cit altceva nu se poate cu precizie afirma! Se emit teorii, se presupune numai.
Si astazi, numai politicienii lumii de ultima ora, cu toate ca-s la fel de habarnagii ca si noi ceilalti muritori, egal ca suntem analfabeti sau academicieni, numai ei stiu precis cum vine de se leaga una cu alta si numai ei ne pot arata cum se poate opri acceleratul cu curul, in asa fel ca temperatura globala care se desfasoara in sensul cresterii ei de citeva zeci de mii de ani incoace, sa poata fi reglata si eventual oprita in decurs de numai a citiva ani, asa cum docti si din caleafara de inteleptii nostri dragi politicieni o afirma cu o precizie de te lasa bleau, in asa fel incit teribilul fenomen sa fie oprit din mersul lui si temperatura sa fie in asa fel dirijata incit sa fie oprita si mentinuta la 1,532 grade Celsius sub cea care daca n-ar fi interventia lor salutara, in mod normal s-ar ridica la peste 2,654 grade Celsius, precis si fara discutie. Ei o stiu, dar exact. La sutimea de grad. Fara nicio abatere! Cam asa cum regleaza ei acasa instalatia de climatizare. Sa mori de ris! Cu atit mai mult cu cit fenomenele care se manifesta de zeci de mii de ani ca efect sunt oarecum precis constatate. Ca mecanism de functionare insa, cauzalitate si interactiunea factorilor determinanti, atmosferici, oceanici si probabil cosmici care determina fenomenul, problema este atit de complexa, incit cu toata tehnologia noastra avansata inca nimeni nu a putut sa spuna dece, cum si in ce fel. Inafara de clasa politica care pe toate le stie, pe toate le-nvirteste, le suceste si le rezolva magistral siiii..... asa cum vrea ea! Cum ii cade ei mai bine-n mat!
Povestea insirata pina acuma este purul adevar cercetat, constatat, si confirmat stiintific, fara niciun fel de dubiu! Si chiar daca din cei 7,5 miliarde de indivizi numai un zece la suta probabil ca o stiu oarecum si din astia numai iarasi un cinci la suta o stiu precis, cu date statistice, amanuntit, iar in acesti cinci la suta intra si o citime de ceva la suta din politicienii lumii...., aia din tarile avansate, ca din altele....., probabil ca politicienii lor stiu cit stie Gogu Pleasca de la cazane despre ce-i clima si ce efect are traznetul asupra cresterii castravetilor salbateci. Ei sunt unicele genii care stiu precis totul! Si cunosc exact si modul de rezolvare. Pai nu? Dece i-am ales?! Ca sa stie si ca sa rezolve! Din pacate politicienii trecutului mai stiau si daca mai stiau mai rezolvau cite ceva. Cei ai lumii de azi, lasa ca cei mai multi nu stiu mai nimic, dar foarte multi sunt gingavi, incapabili sa rezolve ceva fiindca lumea s-a achimbat, s-a imultit, problemele ivite sunt de o complexitate care-i depaseste vechea paradigma care regla lucrurile nu se mai potriveste cu situatia actuala si daca nu se gaseste o noua forma de a potrivi lucrurile lumii, o noua paradigma rationala si valbila pentru toata lumea..... catastrofa-i gata siii.... nu mai este nevoie sa facem nimic. Nici noi supusii care i-am ales, nici super potentii, ultra inteligentii si a tot puternicii politicieni, fiindca intr-o vesela devalmasie vom disparea cu totii din istorie. La fel ca la biblicul Potop, dar ceva mai altfel decit atunci, de data asta fara un Noe!
Asa cum spuneam, chiar daca o mica parte din politicieni stiu daca nu totul, dar precis pe unde face pipi rata, in declaratii, conferinte, discursuri docte si pirtoase, tinute-n fata parlamentelor, a publicului habarnagiu si a congreselor nationale si mondiale, referindu-se la primejdiile care ne pindesc, primejdii reale, dovedite, imposibil de ignorat, se feresc insa ca porcu' de casap sa pomeneasca aceste date precise sa le analizeze cu seriozitate in toata complexitatea lor pentru informare si dezbatere in vederea unei solutii fezabile sau macar pentru gasirea unei solutii de limitare a consecintelor, care sa intirzie sau eventual sa stopeze intr-un fel oarecare raul ce vine peste noi, arunca publicului privitor sau ascultator un flaps, o aiureala, o teorie simplista si suta la suta inventata, menita sa le sustina ideile politice chiar daca excrocheria nu foloseste la nimic altceva decit numai la profilarea lor politica, iar adevarata problema este mistificata, escamotata, maturata sub pres fara jena. Ideea falsa de la-nceput aruncata-n scena politica actuala si mascata ca idee generoasa, menita sa apere omenirea de toate relele lumii, ei o prezinta drept adevar. Clar, de necombatut prezentindu-se-n fata opiniei publice drept salvatori ai omenirii, luptatori si campioni posesori ai tuturor adevarurilor si ca unici posibili salvatori ai omenirii, in fata maselor talimbe. Si in acelasi timp facind abstractie de fapte reale, de dovezi stiintifice, de toate argumentele care in mod clar contrazic presupunerile lor aberante.
Actuala idee aruncata pe piata este ca incalzirea atmosferei pamintului (inceputa cu citeva zeci de mii de ani mai devreme) este datorita numai oamenilor, care producind excesiv de mult Bioxid de carbon in ultima suta de ani, produc distrugerea planetei. Oamenii! Nimic altceva! Stiu ei precis si stiu si cum poate fi oprita incalzirea!!
Nu eruptiile vulcanice, nu incendiile, nu emisiunea de bioxid de carbon a masei animaliere care prin inmultirea excesiva a speciei om creste exponential si nu alte fenomene naturale necontrolabile care duc la modificari in clima terestra, conduc la modificarea periculoasa a mediului inconjurator, ci oamenii! Nuuu, nu toti oamenii, ci numai cei din citeva tari, din cele dracu stie cite or mai fi astazi in lume. Numai cei din cele mai evoluate si mai civilizate, au determinat si determina incalzirea oceanelor si marilor lumii infestind aerul cu tot felul de gaze si porcarii, producind "efectul de sera" care in cele din urma va produce al nu stiu mai citelea potop din istoria geologica a planetei, inecind bietii cetateni ai tarilor slab dezvoltate, moartea in masa a saracilor lumii! Observati la calitate! Bogatanii lumii, capitalistii, bestiile americane, catarati in virful lumii pe spinarea si munca saracimii, vor asasina descultii, pentru ca ei sa traiasca in pace si onor singuri, pe planeta golita de miliardele someroilor consumatori de aer, apa si d-ale gurii deveniti acum dupa ce i-au aburcat be bogatani in palatele din motul lumii, totalmente inutili, neproductivi. Pai nu-i asa? Astia-s vinovatii tovarasi si ei trebuiesc opriti!
Ideea este venita de la Marx, Engels, Lenin si Stalin ca si de urmasii lor intr-ale crimelor si tot de ei dupa o foarte scurta si paguboasa existenta falimentata, dar nu moarta! Resuscitata si reanimata astazi sub o forma mult mai sofisticata, este folosita de fortele de stinga a le planetei care pierzind incet dar sigur cursa catre progres, incearca sa-i frineze pe cei ce se afla in plutonul conducator in materie de progres si civilizatie. Incet, incet, raul reprezentat de cresterea temperaturii, cresterea nivelului apelor, factori care vor duce la disparitia atolilor si insulitelor din marile sudului cu animale, corali si oameni cu tot, se estompeaza, sub avalansa propagandistica a stingii. In schimb, cauza tuturor relelor devine din ce in ce mai conturata, mai prezenta, mai clara si mai amenintatoare! Tarile super dezvoltate, bogatanii capitalisti, bestiile americane si acolitii lor! Toti cei care au ajuns un grad de progres si civilizatie trebuiesc stopati, cu orice pret fiindca numai ei sunt acei care provoaca incalzirea globala! Iata cum un fenomen natural de neinteles, de neoprit si intr-adevar amenintator, care evolueaza de zeci de mii de ani, este folosit de catre politica masiv alunecata in corpore catre stinga, pentru profilare politica pentru a trage cenusa pe turta celor pentru care stinga reprezinta idealul lor de viata si de..... moarte. Cu nerusinare, fara a tine seama de realitati, fara scrupule, prin aburirea cetatenilor neavizati, in goana pentru putere, se manipuleaza mintile turmelor inconstiente, incercind astazi cu disperare sa-i directioneze catre o idee total contrara sdevarului.
Nu este prima idee care foloseste cu nerusinare realitatea obiectiva de care intr-adevar ar trebui sa tinem seama, pentru a deturna mintile maselor catre interese politice veroase, rational altfel imposibil de sustinut, decit prin minciuna, propaganda, deturnare de idei si aburirea neginditorilor, cea ce de altfel se pare ca si reuseste.
Asa s-a intimplat cu foarte multe lucruri petrecute in decursul ultimelor decenii de cind am devenit constient ca sunt tras fara jena in piept, de o minoritate aflata la putere, minoritate fara scrupule, mincinoasa pina la Dumnezeu, folosindu-se de forta mijloacelor de comunicare care le sta la-ndemina nu pentru a ma informa, ci invers, pentru a ma dezinforma. Asa a fost cu lozinca Moare padurea! si padurea n-a murit, dar grünii au intrat in parlamentele europene, ca si comunistii care pentru aburirea alegatorului astazi au o alta titulatura. Tot asa cu imensa gaura de ozon deasupra capetelor noastre care ameninta vietile a milioane de cetateni si teribila gaura a disparut imediat dupa ce politica si-a rezolvat niste probleme fara ca sa moara nimeni. Asa a fost la un moment dat cind mii de oameni manifestau impotriva rachetelor americane care aveau sa fie instalate pe tritoriu Germaniei Federale, contrapondere celor rusesti deja instalate-n RDG! Pai sigur! Aveau dreptate bietii cetateni! Studenti, profesori universitari personaje politice mai ales de stinga, sindicalisti si propagandisti, se intindeau pe asfalt imbracati in cearsafuri albe stropite cu vopsea rosie simbolizind astfel milioanele de morti pe care aveau sa-i aduca rachetele americane, care odata instalate aveau sa aduca cu ele moarte, ruine si dezastre ucigind pe alese numai batrini, femei gravite, sau femei cu copii in brate, in timp ce cele sovietice deja instalate, inarmate cu focoase atomice, deja amorsate si deja programate pe diferite tinte si orase din Germania Federala ne aduceu noua numai lapte unt, briza oua si carnica..... Si dezastrele prevazute de super stinga nu s-au produs ca racetele americane sosisera la vreme ca sa descurajeze rachetele sovietice aducatoare de lapte oua, unt si miere. Dar cite n-au mai fost!? Cit efort propagandistic nu s-a risipit pentru a escamota adevarul? Pentru a detemina masele sa creada ca albu-i negru si ca ziua-i noapte? Pentru a le determina sa se alature unor idei aberante despre care detinatorii puterii stiau si stiu precis ca-s false si ca nu duc la nimic, dar care-i ajuta si astazi ii ajuta sa nu dea cu curul de pamint, cu toate ca ar fi cazul ca astazi in prag de mileniu al III-lea sa se schimbe ceva, ca lumea sa inlocuiasca vechea paradigma devenita rigida, neadegvata, incompatibila cu mersul mai departe a omenirii in istorie, cu una noua care sa promoveze adevarul, dreapta informatie si sa se renunte la propaganda destructiva, desantata, promovata de vechea cultura politica si in favoarea abordarii realiste a conditiilor sociale, economice, tehnice si militare la care s-a ajuns astazi.
Ar fi timpul! Privind insa concluziile si recomandarile stupefiante pe care le trage infine Consiliul European in 1915 la Paris dupa decenii de lupta aspra, a clasei politice mondiale impotriva climei care a luat-o razna, lupta pentru care s-a cheltuit timp degeaba si mormane de bani, ramii interzis! Declaratia finala seamana leit poleit cu lozincile comunismului si cel mai bine cu lozinca idioata lansata de Ceausescu care la terminarea congreselor Partidului, tagea concluzia generala si definitiva, recurgind in final la cel mai idiot indemn din lume: Tovarasi! Sa facem totul! Cei care l-am apucat pe ipochimen si fie vorba-ntre noi l-am aplaudat, ne mai aducem aminte! Adica ce totul? Care totul? Ce-i aia totul? Ce fel de totul?
Citind cele cinci puncte principale a le acordului de la Paris, oricum le-ai lua, de la dreapta la stinga, de sus in jos sau de-a curmezisul, ele n-au nimic de spus, ci reprezinta numai un timpit indemn si angajament:vom face totul! Si daca cineva din marea masa de gingavi indrazneste sa intrebe la o adica ce-i aia? Ala este cotat de dusman al omenirii si este bun de pus la stilpul infamiei!
Cu tristete incep sa-mi amintesc iarasi de intunecatele, singeriile, mincinoasele zile de glorie a le comunismului triumfator, ce mergea din victorie-n victorie ca pasarica din craca-n craca, pina a crapat dracului! Piei drace!
Ioan Vlad Nicolau
Ps. Daca vi se pare comentariul meu prea lung pentru a fi publicat, poate-l puteţi trece la rubrica "Scrisori de la cititori". Va salut!
Vlad

Liviu 2017-06-07
1. Autorul porneste de la premiza falsa ca toate tarile mentionate in analiza au potential economic egal.
a. China exista numai pentru ca americanii importa de la ei tot felul de bunuri de larg consum.
b. China se poate dezvolta, dar comunismul e o frina.
c. Germania are nevoie de SUA ca de aer, pentru ca fara piata americana nimeni nu poate prospera si cu atit mai putin Germania.
2. Pina una alta, SUA sint magnetul care atrage toate talentele planetei, nu Germania si cu atit mai putin China.
3. Trump face America mai puternica si nu americanii au nevoie de restul lumii, ci invers.
4. Apararea Europeana e o gluma, totul e in deficit si, in primul rind, tehnologia.
5. Asa ca, nimic nu se va schimba: America ramine cea mai puternica tara, care da tonul in economie si politica.
Gheorghe Popescu 2017-06-09
Bai Liviule, sau dom’ Profesor, nu stiu care iti mai e pseudonimul azi, America nu poate trai fara restul luimii bre! Tu chiar crezi ca americanii au facut toate eforturile astea militare doar sa se dea mari?! Fara prezenta militara in lume n-ar mai exista nici puterea americana. Produsele americane sint mai scumpe decit toate celelalte, cu toate astea sint cumparate de cei care au nevoie de americani. De ce, de ochi frumosi? Principalii clienti in materie de armament si aviatie sint tarile arabe, Japonia si Koreea. Ii crezi prosti, de ce crezi ca prefera preturile mari, nu pentru prezenta militara Americana? Trump e un dobitoc platit de Putin sa strice gaselnita, atit. Nu mai da din gura ca nu prostesti pe nimeni aici. Nu ti se raspunde de sila, nu ca ai adepti. Nici cind semnezi Liviu, nici cind semnezi dom profesor. Intelegem toti ca asta ti-e simbria. Ce nu intelege nici un cititor roman e de mama naibi esti lasat sa comentezi. Dupa mine trebuiesti cenzurat, si tu si toata armata de derbedei sovietici, platiti sa anihilati orice comentariu decent pe ziarele romanesti. E foarte simplu, orice om cu creier stie ce va poate pielea si daca sinteti cenzurati Putin al tau nu poate face nimic. Ai inteles? Aveti putere doar pentru ca vi se permite, si orice moderator cinstit va poate taia puterea aia ca pe macaroana fiarta. Si puteti sa trimiteti dupa aia si cite treizeci de comentarii pe minut, ca tot nu apareti nicaieri. Toata influenta voastra, din ziare, din alegerile americane, de peste tot poate fi combatuta cu un simplu moderator cu scaun la cap. Hai sa traiesti si lasa comentariile zilnice, ca nevasta-ta aluat-o pe aratura cu sectoristul.
Total 5 comments.
Recomandari
3956
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22