Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFCompaniile internaționale sub focul autorităților fiscale
2017-06-13
2
Companiile internaționale sunt o în­tru­chi­pare a globalizării afacerilor, a expansiunii comerțului și internaționalizării pro­duc­ți­ei.

Ele au existat și în istoria mai în­de­păr­tată, fiind vehicule pentru expansiunea co­lonială a Marii Britanii, Olandei, Franţei, Bel­­giei etc. În vremurile noastre, multe com­panii cu operațiuni globale cu greu pot fi privite ca având identitate na­țio­nală; forța lor este foarte mare și, adesea, ele sunt in­cluse în galeria de actori nonstatali care miș­că treburile în spațiul global.

 

Globalizarea din ultimele decenii a în­ce­țo­șat repere de formulare a politicii eco­no­mi­ce pentru state, guverne; mă refer, de pil­dă, la problematica fiscală, la preo­cu­pa­rea statelor pentru a avea venituri fiscale adecvate. Operațiuni crosfrontaliere s-au dez­voltat în virtutea lanțurilor de ac­ti­vi­tăți globale (global supply chains), în con­diții diferite de dotare cu factori de pro­duc­ție ale statelor, de regimuri fiscale nu si­milare. Companiile globale sunt atrase de randamente diferite, de costul fac­to­ri­lor de producție, de regimuri de fiscalitate mai favorabile; ele încearcă să maximizeze câștiguri, să minimizeze costuri, inclusiv taxe și impozite – altfel spus, să op­ti­mi­ze­ze în sensul cel mai larg. Optimizarea (fis­cală și nu numai) face parte din logica de mișcare și fructificare a capitalului.

 

Criza financiară și economică din ultimul deceniu a accentuat dificultăți ale statelor și a scos în evidență practici mai puțin bu­ne ale firmelor globale. Contextul este de­fi­nit de deficite bugetare în creștere ful­gu­rantă în nu puține țări, după izbucnirea cri­zei în 2008, cu preluarea la datoria pu­blică a unor datorii private, erodarea ca­pa­cității statelor de a furniza bunuri publice de bază, slăbirea puternică a coeziunii so­ciale (a „cimentului“ ce ține o societate îm­preună) etc. Acest context explică de ce tot mai multe guverne din statele in­dustrializate reexaminează regimurile fis­cale care permit firmelor globale să „op­ti­mizeze fiscal“, cu bune și rele. OCDE (or­ga­nizație ce reunește țările in­dus­tria­li­za­te), G-20, alte organizații internaționale (inclusiv FMI și Banca Mondială), Co­mi­sia Europeană (ca reprezentant al statelor membre ale UE), SUA etc. redesenează ca­drul fiscal în care operează firmele glo­bale. Și lupta contra paradisurilor fiscale (tax havens) face parte din acest efort. Sunt de evocat aici dezvăluirile legate de PanamaLeaks, LuxLeaks, ce ilustrează ex­ten­sia și adâncimea corupției, a evaziunii fis­cale și a evitării plății taxelor și im­pozitelor –„portițe“ și subterfugii pe care le folosesc oameni avuți, politicieni, firme cu operațiuni crosfrontaliere, bănci și alte entități financiare. La acest șir trebuie adău­gate crima organizată, persoane ce au legături cu finanțarea terorismului.

 

Firmele globale aduc beneficii când con­tri­buie la o bună alocare a resurselor, la trans­fer de know-how, la progres econo­mic în țări mai puțin dezvoltate. Ele sunt prezumate a promova practici bune (good practices), mai ales că nu ezită să critice prac­tici „neprietenoase“ ale statelor, când interesele le sunt afectate. De aceea, când prac­ticile lor sunt discutabile, inclusiv în privința conformării fiscale, este temei pen­tru a fi luate la întrebări. Iată o cla­si­ficare a conduitei companiilor ce operează în mai multe jurisdicții fiscale, în funcție de mo­dul în care plățile fiscale sunt fă­cute:

 

- legale și corecte (fair), în sensul că se res­pectă legea în literă și spirit;

 

- legale și mai puțin corecte când se fruc­ti­fi­că portițe din legislație și, adesea, se in­fluențează cadrul normativ (și prin pre­si­uni politice) pentru obținere de faci­li­tăți;

 

- ce este (pare să fie) legal, dar este în fapt furt de valoare adăugată, când se re­cur­­ge la operațiuni financiare de extragere de re­surse (gen profit-shifting) și care sunt de­tri­mentale, mai ales pentru state mai pu­ţin dezvoltate, cu probleme bugetare acute.

 

Oricât ar fi de faimoase și de promotoare de progres, dacă nu își onorează obligațiile fis­cale, firmele au de ce să fie sub focul au­torităților naționale. Și are deplină just­i­fi­care efortul de combatere a acestor prac­tici. Așa se cuvine să înțelegem aplicarea în legislația din România și a Directivei (UE) 2016/881 în ceea ce privește schim­bul obligatoriu de informații de natură fis­cală (obligația firmelor de a furniza sis­te­matic rapoarte ce includ informații pri­vind veniturile, câștiguri și pierderi, ca­pi­ta­lul declarat, profitul nedistribuit, per­so­na­lul și imobilizările corporale). Audierile din Parlamentul European privind Lux­Leaks, evaziunea fiscală (care înseamnă pierderi anuale de sute de miliarde de eu­ro pentru autoritățile naționale) indică ati­tudinea opi­niei publice față de acest fenomen.

 

În România, unde veniturile fiscale sunt cir­ca 26% din PIB (2016), cele mai scăzute din UE, combaterea evaziunii fiscale tre­buie să fie o prioritate maximă; date pri­vind gradul de conformare, indisciplina fi­nanciară (a se vedea și analize ale unor co­legi de la BNR) ilustrează slăbiciuni insti­tu­ționale mari, conivențe blamabile, pratici rele ale unor firme autohotone și ale uno­ra controlate de capital străin, ale unor firme internaționale.

 

Companiile globale au vizibilitate și pu­te­re. Într-o lume tot mai frământată și su­pu­să unor șocuri adverse multiple, ele tre­buie să se dovedească buni cetățeni (națio­nali, globali) în ce privește onorarea obli­gațiilor fiscale. Fiindcă nu poți avea afa­ceri prospere și te bucura de respect dacă oamenii suferă.

TAGS : bnr ue uniune europeana pib comisia europeana fmi banca mondiala sua companii corporatii marea britanie franta belgia panamaleaks luxleaks g20 bnr
Comentarii
?????? 2017-06-13
Se "descurcă" Consiliul Concurenței ?
ion 2017-06-13
Intr-o tara in care, chiar si la nivel universitar, s epublica doar carti de popularizare din Vest, si alea adesea de mult expirate, in care nu exista tratat, carti academice periodic actualizate, pe piata, ci doar "cate ceva despre..." sau nus tiu ce best-seller scos din contextul academic, asa un splash nu va asteptati la mare gandire, mai ales economica, decat genul asta de gandire de ziar si de politicieni...Colonizarea Romaniei este la nivel mintal, s-a ramas la limba romana si istorie, si alea scrise si discutate ca acum o suta de ani! se vede cu ochiul liber asta cand marea editura humanitas nu face de cativa ani decat sa reediteze pe Lucian Boia, care oricat de destept o fi, a scos o carte acum aproape un sfert de secol si la aia am ramas! Amin! ce sa discuti despre capital international, globalizare etc : razi si cu fundul daca te uiti ce oferta intelectuala e la carti de economie, care nu prea sunt ci doar din alea rezumate la ce zic altii si carti de genul cum sa catigi ca Bill Gates!....Tara in minorat intelectual sever!
Total 2 comments.
Mai multe Suplimente
1159
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22