Apelul Europei Centrale către Washington

America poate fi „great again“ doar conducând, dar și apărând „lumea liberă“. Din care, cu mândrie și recunoștință, datorită și eforturilor aliaților americani și europeni, Europa Centrală face din nou parte.

Iulian Fota 17.01.2017

De același autor

 

2016 a fost un an prost, în care scenariile ne­gative au prins viață. Referențialul cuvintelor „prost“ și „negativ“ este cel al intereselor ma­jore ale Occidentului. În acest proces com­pli­cat de reașezare a ordinii in­ternaționale, de apariție a ce­ea ce Richard Haas numea Or­dinea Globală 2.0, apărarea in­tereselor de ansamblu ale Ves­tului și a liniilor de forță ale ordinii internaționale li­be­rale reclamă unitatea Occi­den­tului. Tocmai de aceea, anul 2016 a fost unul prost. Prin Brexit am asistat la o primă fractură importantă în lumea occidentală, una politică, dar și de valori. UE este acum mai mică, dar mai ales mai slabă. Victoria „nativiștilor“, a celor care speră ca sal­varea intereselor lor să fie în trecut pola­ri­ze­ază restul Uniunii, alimentând speranțele ex­tremiștilor din Franța, Olanda sau Ger­ma­nia. Deja doamna Le Pen vorbește apăsat des­pre posibilitatea unui Frexit, ceea ce ar în­sem­na sfârșitul UE în formatul actual. Paradoxal, chiar în anul în care UE ar aniversa 60 de ani de la semnarea la Roma a tratatului care a dus la înființarea pieței economice comune.

 

Ulterior Brexit-ului, victoria lui Donald Trump a agravat și mai tare liniile de fractură din in­te­riorul lumii occcidentale, atât prin ruperea în două a politicului și socialului american, cât și prin creșterea riscului ca relația tran­s­atlantică să fie, la rândul ei, diluată sau chiar frac­turată. Din unele declarații ale preș­e­din­telui american ales poți trage concluzia că Rusia este mai utilă Americii decât aliații săi europeni, fie că vorbim aici de mai vechii aliați, de exem­plu, Germania sau Italia, sau de cei noi, precum România sau Polonia. Cu doar câteva zile înaintea inaugurării man­datului său, Donald Trump a vorbit laudativ despre Vla­di­mir Putin și a criticat-o pe can­celarul Angela Merkel. În actualele con­di­ții, inclusiv Americii îi va fi foarte greu să-și pro­tejeze interesele și să se asigure că noua or­dine internațională îi va fi favorabilă, păs­trând măcar și parțial unele dintre carac­te­ris­ticile progresiste ale vechii, deja, ordini libe­rale. Un Occident confuz ideologic și divizat va avea numai de pierdut. În special eco­no­mic, globalizarea trecând sub controlul altora, în primul rând al Chinei.

 

Această atmosferă nocivă, europeană și ame­ricană, este ceea ce îi îngrijorează foarte mult pe aliații central-europeni ai SUA. Mai ales că niciuna dintre țările regiunii noastre nu este suficient de mare și de puternică pentru a privi cu detașare toate aceste evoluții. De aceea, mai mulți actuali sau foști oficiali din Europa Centrală au decis să-și unească vocile pentru a trage un semnal de alarmă, dar și pentru a recomanda un curs de acțiune. În definitiv, statele europene așezate în istmul pon­to-baltic, așa-numitele „state din prima linie“, au experiența istorică și legitimitatea politică să înțeleagă chiar mai bine decât res­tul Occidentului avantajele pe care o ordine internațională liberală ți le aduce. Europa Centrală, de la baltici până la România, Bul­ga­ria sau Croația, încă are memoria vie a co­mu­nismului autoritar, a sărăciei și lipsei de mo­der­nitate. În plus, fiind și o beneficiară a efor­turilor modernizatoare ale Vestului, are și da­toria de a avertiza asupra pericolului frag­men­tării Occidentului. De aceea, folosind un mo­del utilizat cu succes și la începutul man­da­tu­lui din 2009 al președintelui Barack Obama, prieteni ai Americii din Europa Centrală au de­cis să-i trimită o scrisoare președintelui ales al SUA, d-l Donald Trump. Scrisoarea es­te în ace­lași timp o recunoaștere a rolului ma­jor pe care SUA sunt chemate în continuare să îl joace, un apel la continuitate, dar și un avertisment.

 

Și noi, aliații SUA din Europa, ne dorim o Ame­rică „great again“. De fapt, noi am con­siderat SUA ca fiind tot timpul „great“ prin per­se­ve­rența și inteligența cu care au apărat valorile ce definesc lumea occidentală, prin forța cu care au protejat țările membre NATO. În ul­ti­mii ani, țările Europei Centrale și-au asumat onest obligațiile ce le revin din noua lor pos­tu­ră de state membre ale NATO, dar și ale UE. Ne-am dovedit aliați loiali, consfințind relația noastră cu sângele militarilor căzuți, alături de soldații SUA, în diferitele misiuni in­ter­na­țio­nale. Suntem gata în continuare să lu­crăm cu SUA și așteptăm cu interes instalarea noii Ad­mi­nistrații Trump. Pe de altă parte, credem că noul președinte ales al SUA are obligația de a înțelege corect situația din re­giu­nea noas­tră: „Have no doubt - Vladimir Pu­tin is not America’s ally“. Nici țările Eu­ro­pei Centrale nu doresc confruntare cu Rusia, există multă deschidere în țările noastre pen­tru o relație echi­librată, civilizată cu Rusia. Dar nu cu pre­țul sacrificării intereselor legiti­me ale po­poa­re­lor din Ucraina, Georgia sau Republica Mol­dova. Nu cu prețul repunerii pe tapet a vechii politici a sferelor de influență. America poate fi „great again“ doar con­du­când, dar și apă­rând „lumea liberă“. Din care, cu mândrie și recunoștință, datorită și efor­tu­ri­lor aliaților americani și europeni, Europa Cen­trală face din nou parte. Respectăm de­ci­zia poporului ame­rican, salutăm alegerea d-lui Donald Trump ca președinte al SUA, sun­tem atenți la me­sa­je­le sale și suntem gata să continuăm par­te­ne­riatul atlantic. Mai ales în aceste vremuri de mare pericol pentru țările noastre.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22