Spoială de reformă la Academia SRI

A crede că doar retragerea unei diplome obţinute prin fraudă echivalează cu reformarea Academiei SRI este o amăgire.

Melania Cincea 13.03.2018

De același autor

 

Decizia Academiei Naţionale de In­for­ma­ţii a SRI (ANIMV) de a-i retrage lui Eugen Te­o­dorovici diploma acordată de Colegiul Na­ţional de Informaţii echivalează cu o re­cu­noaştere oficială a unui act de fraudă – aici poate fi în­cadrată obţinerea unei di­plo­me pentru care titularul nu a făcut absolut nimic. S-ar putea spune că ho­tă­râ­rea im­pune aplauze. Da şi nu.

 

Da, pentru că e un pas în fa­ţă din partea acestei ins­tit­uţii de numele căreia, în ultimii ani, s-au ţinut lanţ acuzaţii de plagiat, de pac­ti­zare cu cei acu­zaţi de furt intelectual și cu cei care le-au girat tezele şi de lipsă de trans­parenţă.

 

Nu, din mai multe motive, care duc spre ide­­ea că e mai degrabă un exerciţiu de ima­gi­ne sau o reacţie la presiuni mediatice de­cât o secvenţă dintr-o strategie reforma­toare.

 

Iată câteva:

 

1) Conducerea ANIMV trece sub tăcere nu­mele celor care au permis obţinerea frau­du­loasă a acestei diplome. Nu spune nimic nici despre vreo măsură luată împotriva lor, deşi admite că i-au acordat note, chiar dacă d-l Teodorovici nu a susținut eva­lu­ă­ri­le, şi i-au emis diploma, chiar da­că nu a susținut examenul, şi deși vorbim de fapte ce par abuz în serviciu. Anunţând doar că respectivii profesori nu mai au relație contractuală cu instituţia sau cu SRI, ne­no­minalizându-i și neluând nicio măsură împotriva lor, se urmărește în­chi­de­rea su­biectului. Ceea ce te face să te în­trebi cât de extinsă, şi pe orizontal, dar mai ales pe ver­tical, este cangrena?

 

2) De la momentul în care Eugen Teo­do­ro­vici, actual ministru al Finanţelor, re­cu­noș­tea că a obţinut această di­plomă fără să fi făcut nimic pentru ea şi până la mo­mentul în care s-a decis anu­larea ei au trecut aproa­pe cinci luni. Timp în care au existat presiuni me­dia­tice pentru comunicarea re­zultatului verificărilor; per­so­nal, am făcut două so­li­ci­tări de informaţii.

 

3) Controversată e și de­ci­zia de a suspenda activitatea Colegiului, pe parcursul verificărilor situaţiei ce­lor­lalţi absolvenţi. Dacă verificarea unui om a durat cinci luni, pe cât se va întinde ve­ri­ficarea celor aproape 900, cât se ve­hi­cu­lea­ză prin presă, oficial nefiind publică in­formația. Neoficial, se spune chiar că ar fi fost luată în calcul şi desfiinţarea Cole­giu­lui. Or, problema nu sunt instituţiile unde se petrec lucruri ilegale, ci oamenii care au abuzat de funcții și le-au pus la cheremul pro­priu. Iar în astfel de situații nu închizi sau desfiinţezi instituţia, ci îi tragi la răs­pundere pe oameni. Nu am auzit pe ci­ne­va să ceară, de exemplu, închiderea unei uni­ver­sităţi în care au fost descoperite doc­to­ra­te plagiate – nici măcar închiderea Aca­demiei SRI, confruntată cu un șir de pla­giate. Probabil, însă, cineva îşi ima­gi­nează că, odată cu închiderea Colegiului, ar pu­tea fi îngropată orice ilegalitate co­mi­să acolo.

 

4) ANIMV refuză să facă publice numele absolvenţilor – care nu sunt ofiţeri SRI, ci parlamentari, funcţionari guvernamentali, funcţionari publici, reprezentanţi ai me­diului de afaceri ori jurnalişti –, susţinând că sunt date cu caracter personal.

 

5) Pronunțarea pe nouă teze de doctorat, majoritatea coordonate de Gabriel Oprea, referitor la care în presă au apărut dovezi de plagiat, e tărăgănată de peste doi ani. Ni­meni nu le-a analizat până acum, în cadru instituțional, pentru a-și asuma un verdict oficial. Doar una, cea a lui Mihai Tu­dose, a ajuns la CNATDCU. Şi nu pe fi­liera ANIMV, ci după o sesizare depusă, în iulie 2017, la UEFISCDI. În plus, ANIMV a în­cercat să-i ajute să scape de această ti­ni­chea - în martie 2016, trimitea Mi­nis­te­rului Educaţiei cererile de renunțare la ti­tlul de doctor ale lui Radu Stroe, Daniel Mol­doveanu, Romeo Raicu, Mihai Stă­ni­şoa­ră, Bogdan Licu, Loredana Popescu (Nea­gu), Mihai Tudose, Neculai Onţanu şi Lo­re­da­na Diaconescu (Radu). Iar pentru acest lu­cru, a invocat OUG 94/2014, nu doar ina­plicabilă, prin lipsa metodologiei apro­ba­te prin ordin de ministru, ci, din oc­tom­brie 2016, şi neconstituţională. Che­ia în care se citește această tărăgănare e o în­cer­ca­re de muşamalizare, de protejare a unor per­soane, poate, a unei rețele încă influente.

 

6) Lipsa de transparenţă de care ANIMV a dat dovadă în privința concursului sus­ţi­nut de Mihai Tudose pentru postul de con­fe­rențiar, în 2013, e un alt motiv. Când am so­licitat titlurile lucrărilor depuse la do­sar, a replicat că nu sunt informaţii publice. O opacitate probabil nu întâmplătoare, fiind posibil ca pe listă să fie şi un volum pla­giat, Securitatea economică în era trans­for­mă­ri­lor globale, apărut în acelaşi an, la RAO.

 

7) În toamna trecută, ANIMV a refuzat să fa­că publice şi numele contracandidaţilor cu care actualul rector, Adrian Ivan, dă­du­se concurs, şi numele membrilor comisiei de concurs. Pe motiv că sunt secrete.

 

8) Cu câteva luni înainte, d-l Ivan fusese numit la conducerea Şcolii Doctorale, deşi nu era conducător de doctorat al res­pec­ti­vei şcoli, cum cere Codul Studiilor Uni­ver­si­ta­re de Doctorat. În plus, ocupa aceeaşi func­ţie la două universităţi diferite: era şi di­rector al Școlii Doctorale a ANIMV („co­or­do­nator al activităţii școlii doctorale“, cum a fost numit, deși nicio lege nu pre­ve­de această titulatură), funcţie asimilată di­rec­torului de departament, şi directorul De­par­tamentului de Studii Internaţionale şi Is­torie Contemporană de la UBB Cluj-Na­po­ca. Or, cumulul de funcții nu e legal.

 

A crede, deci, că măsura luată în cazul Teo­dorovici, o spoială de dreptate, echi­va­lea­ză cu reformarea Academiei SRI e o amă­gire. Iar conducerea SRI ar trebui să fie conştientă de acest aspect, pentru că instituţia în ansamblul ei decontează acest mare minus de imagine.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22