Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFÎncepe Marele Jaf PSD
2018-01-09
1
Scutirea companiilor care administrează resursele publice ale României de la guvernanța corporativă elimină tocmai obligația acestor companii de a da socoteală.

 

Anul 2017 a fost dedicat de PSD de­res­ponsabilizării funcției publice, astfel încât ocupantul acesteia să fie „insularizat“, ferit de orice amenințare legală de orice natură. Parlamentul con­dus de PSD/ALDE a ridicat în jurul funcționarului pu­blic, prin tirania ma­jo­rității și cu complicitatea vi­no­vată a celor de la UDMR și PNL, câmpuri de forță le­gale, care îi conferă aces­tuia imunitate cvasi­ab­so­lută. Practic, „responsabilul public“ român a fost eli­be­rat de povara oricărei răs­pun­deri publice. Modificarea legii ad­mi­nis­trației locale în vara trecută și dezin­cri­minarea conflictului de interese oferă ale­șilor locali dreptul să dispună cum doresc de banul public, eventual în interesul fa­miliei sau colaboratorilor apropiați, fără să se teamă de vreo repercusiune.

 

Această deresponsabilizare sistematică a funcției publice nu are însă nicio valoare în sine, dacă nu este urmată de valori­fi­carea imunității pentru care au luptat din greu în 2017. Altfel spus, prin toate legile abuzive și scandaloase adoptate în 2017, Dragnea a asigurat accesul la petrecere al membrilor de partid care vor fi numiți în funcții publice. Acum trebuie să aducă tortul, accesul liber, neîngrădit de nimic, la resursele publice. Și, în mod aproape natural, tortul a fost livrat în preajma Cră­ciunului prin exceptarea a 94 de companii de stat de la aplicarea ordonanței privind gu­vernanța corporativă. Este vorba de toate companiile care gestionează avuția na­țională: energie, gaz, petrol, mine, sare, ape minerale, porturi și aeroporturi, tele­comunicații, drumuri, zecile de societăți comerciale legate într-un fel sau altul de CFR, apele (inclusiv administrația Du­nării că, deh, omul are in­sulă). Pe scurt, toate com­paniile care administrează avuția națională vor fi ex­ceptate de la regulile de gu­vernanță corporativă. Aces­te reguli au, pe lângă rolul de a asigura un mana­ge­ment profesionist, care să urmărească profitul și eficiența, un scop fundamental mai important: să asigure ceea ce în lumea civilizată se numește accoun­tability, responsabilitatea în sensul obligației de a da socoteală pentru ceea ce face. Or, scutirea companiilor care ad­mi­nistrează resursele publice ale României de la guvernanța corporativă elimină toc­mai obligația acestor companii de a da socoteală. Nu numai că managerii și consiliile de administrație vor fi numite politic, dar nu vor mai răspunde în fața nimănui – cu excepția liderilor politici ca­re i-au numit - pentru ceea ce fac cu aces­te companii. Mai mult, va fi suprimată ori­ce formă de transparentizare a deciziei. Fon­dul Proprietatea a făcut o listă cu im­plicațiile acestei legi: eliminarea obligației numirii de manageri profesioniști și in­dependenți politic în conducerea exe­cu­tivă și consiliile de administrație; elimi­na­rea obligației companiilor de stat privind raportarea publică și transparentă a situa­țiilor financiare anuale și semestriale; eli­minarea obligației de a publica identitatea, experiența profesională și remunerația ma­nagerilor din conducerea companiilor de stat; eliminarea posibilității acționarilor minoritari de a numi membri în consiliile de administrație din cadrul companiilor de stat și îngrădirea accesului acestora la in­formații din cadrul companiei; eli­mi­narea obligației companiilor de a publica în mod transparent hotărârile adoptate de către acționari pe website-urile com­pa­niilor.

 

Vorbim despre o opacizare absolută, in­clu­siv a unor companii listate la Bursă. Or, niciun investitor nu va risca să bage bani într-o companie care nu își publică ra­poartele de activitate și asupra per­formanțelor căreia nu există nicio in­for­mație și niciun control. Eliminarea ac­ționarilor minoritari din consiliile de ad­ministrație anihiliează până și posibilitatea scurgerii informațiilor din interior de către un whistleblower, așa cum s-a în­tâmplat, de exemplu, la Hidroelectrica. În foarte scurtă vreme, acești acționari vor fi obligați să se retragă, pentru că re­prezentanții statului nu vor mai avea obli­gația să dea socoteală despre ceeea ce se întâmplă cu dividendele.

 

Condițiile pentru declanșarea Marelui Jaf național PSD au fost create. Acces ne­li­mi­tat la resurse fără niciun fel de res­pon­sabilitate. Vreți o dovadă în plus? Potrivit ministrului Energiei, Toma Petcu, ma­na­gerii companiilor de stat nu vor mai fi eva­luați în funcție de profit, ci de investițiile făcute. Or, decuplarea investițiilor de pro­fit înseamnă liber la căpușare. Managerii vor putea cumpăra, cu titlu de investiții, ce vor dori, de la mașini de lux și avioane la vile de protocol și bijuterii, la ce prețuri vor dori ei. Cum „investițiile“ nu vor mai trebui să se regăsească în profit, care va deveni irelevant, „manageri“ precum Ne­colaiciuc, care a devalizat CFR cu „in­ves­tiții“ de 100 de milioane de euro, nu vor mai ajunge la DNA, ci vor fi premiați.

 

Consiliul Investitorilor Străini a publicat un comunicat în care oferă cel mai bun diag­nostic pentru starea societății româ­nești: Marele Jaf PSD pe care Dragnea și clica l-au pregătit cu atâta grijă va scoate România nu numai din Europa și din lu­mea occidentală, ci din Modernitate. //

TAGS : functionar ublic dragnea conflict interese immunitate guvernanta corporatista companii management resurse
Comentarii
Marius Nicolescu 2018-01-09
Sculați voi oropsiți ai vieții / Voi osândiți la foame sus.... Dar asta a fost altă altă dată, pe vremea când lumea era prostită cu sloganul că toți vom fi egali. Acum ni se aruncă 100 lei pentru tacâmuri (dacă n-am uitat cumva cuvântul) și tovarășii de la centru joaca Monopoly cu o țară întreagă. Popor slab, cârcotaș și-i stă bine să toace suta la birt, în companie. Dispare o țară, frați români!
Total 1 comments.
Recomandari
2702
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22