Revista 22 și GDS, prieteni ai comunității evreiești

Madalina Schiopu 19.02.2013

De același autor

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a decernat medalia de onoare Prieteni ai Comunităţii Evreieşti unor personalităţi şi organizaţii marcante. Printre acestea s-au numărat şi revista 22 şi Grupul pentru Dialog Social.

E posibil ca Vasile Alecsandri sau Alexan­dru Xenopol să fi avut origini evreiești? Sunt evreii din România altfel? Și, dacă lista intelectualilor români antisemiți este îndeobște cunoscută, există o alta, mai pu­țin discutată, a celor filosemiți, care in­clude nume ca I.L. Caragiale, Macedonski, Liviu Rebreanu, Gala Galaction, E. Lo­vi­nescu etc.

Într-o sală arhiplină, duminică, 17 feb­ru­a­rie, la Centrul Comunitar Evreiesc, astfel de subiecte și multe altele au fost abor­da­te, în conferința Evreii din România, de Neagu Djuvara, Andrei Pleșu, Adrian Cio­roianu și Andrei Oișteanu, simpozionul fi­ind moderat de Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești. Fie­care dintre aceștia a refăcut, din unghiuri diferite (mari români cu origini evreiești cu­noscute sau nemărturisite – Neagu Dju­vara; incompatibilitatea de fond dintre creș­tinism și antisemitism – Andrei Pleșu; evreii din România de la capitalism la co­munism și înapoi – Adrian Cioroianu; și ce este specific evreilor din România – An­drei Oișteanu), istoria unei comunități cu un destin special. De la 800.000 de per­soa­ne în perioada interbelică (a treia mare co­munitate evreiască din Europa, a patra din lume), în România trăiesc acum doar câ­teva mii de evrei. Parte exterminați în tim­pul Holo­ca­ustului, parte plecați în pe­ri­oada co­mu­nistă, evreii și-au lăsat însă am­prenta pen­tru totdeauna în cultura ro­mână.

Acesta a fost prilejul de a decerna me­daliile de onoare Prieten al comunității evreiești unor personalități și organizații care s-au remarcat ca „oameni ai ade­vă­rului și ai păcii“, cum a sintetizat un re­prezentant al comunității evreiești scopul acestei distincții. Printre cei care au pri­mit titlul în anii precedenți se numără Re­gele Mihai și președintele Traian Bă­ses­cu.

Andrei Cioroianu, Neagu Djuvara, Aurel Vainer, Andrei Pleşu şi Andrei Oişteanu

Armand Goşu şi Aurel Vainer

Magda Cârneci şi Aurel Vainer

În 2013, prieteni ai comunității evreieși au fost declarați, la categoria personalități, Nea­gu Djuvara, Andrei Pleșu și Adrian Cio­ro­ianu, iar organizațiile distinse au fost re­vis­ta 22, Grupul pentru Dialog Social și Cen­trul de Studii Ebraice din cadrul Fa­cultății de Litere a Universității din Bu­curești.

În cazul revistei 22, motivația acordării aces­tui titlu a fost: „pentru modul echi­librat, dar ferm în care a susţinut so­cie­tatea deschisă şi statul de drept în Ro­mâ­nia, pentru promovarea constantă a drep­turilor omului şi ale minorităţilor. În mul­te articole publicate, această revistă in­de­pendentă a prezentat obiectiv con­tri­bu­ţia importantă a evreilor-români la mo­dernizrea economică, politică şi cul­tu­rală a ţării, istoria comunităţii evreieşti din România, dar şi discriminările şi po­gromurile la care a fost supusă de-a lun­gul timpului. Capitolul românesc al Holo­caustului a fost înfăţişat în mod corect, luându-se atitudine civică împotriva ma­nifestărilor antisemite şi negaţioniste pre­zente în România de ieri şi de azi“.

Grupul pentru Dialog Social a fost distins pentru „participarea activă la cons­tit­ui­rea şi sprijinirea societăţii civile din Ro­mânia. Încă de la întemeiere (decembrie 1989), GDS a militat constant pentru prin­cipiile societăţii deschise şi ale statului de drept, promovând valorile demo­cra­ţiei, libertăţile fundamentale ale omului şi drepturile minorităţilor. Prin dezba­te­rile şi simpozioanele organizate de aceas­tă importantă ONG, precum şi prin po­ziţiile publice adoptate, membrii GDS au militat împotriva manifestărilor anti­se­mite şi xenofobe şi pentru sprijinirea iden­tităţii culturale a evreilor din Româ­nia“.

Centrul de Studii Ebraice al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, a fost distins „pentru promovarea valorilor cul­turii, civilizaţiei şi istoriei evreilor din România, din Israel şi din lumea în­trea­gă, prin cursuri de masterat, conferinţe internaţionale, proiecte de cercetare, volume de studii şi publicaţia «Studia He­braica»“.

Această relatare nu poate surprinde, din păcate, atmosfera unică din sala unde nu mai puteai arunca un ac a Centrului Co­munitar Evreiesc: Andrei Pleșu povestind spumoase parabole rabinice și răspunzând cu umor unor întrebări ca „d-le Pleșu, a fost Isus creștin sau evreu?“, Neagu Dju­vara depănând cu farmec și vervă amintiri și episoade mai puțin cunoscute din Ro­mânia de altădată. Nu au lipsit, printre mul­te alte subiecte, unele abordate de Andrei Oişteanu, povestea și fundalul is­toric al tabloului lui Nicolae Grigorescu Evreul cu gâsca sau istoria primelor gru­puri de evrei plecate din România spre ţi­nutul care avea să devină statul Israel.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22