Bucurestiul Cultural, nr. 120 - Educaţie şi cultură, priorităţi pentru Sectorul 2

Neculai Ontanu | 20.11.2012

Pe aceeași temă

Şcoli şi grădiniţe: construcţii noi şi modernizări

Domnule primar Neculai Onţanu, iată-ne din nou într-un dialog, ultimul pe anul aces­ta. Ce s-a mai petrecut în ultimele luni în ad­ministraţia pe care o păstoriţi? Să înce­pem cu un subiect la zi: proiectele culturale şi educaţionale dedicate nemijlocit locui­to­ri­lor de toate vârstele din Sectorul 2.

Dispuneţi în sectorul pe care-l ad­minis­traţi de 131 de unităţi de învăţământ de stat. Sunt cuprinse în ele toate treptele de şco­larizare? Putem vorbi despre condiţii mo­derne de desfăşurare a activităţilor? V-aţi îndreptat atenţia şi asupra altor as­pec­te de ordin educaţional?

Aşa cum e firesc, infrastructura reţelei de învăţământ şi educaţia tinerilor ocu­pă un loc central în preocupările ad­mi­nistraţiei locale a Sectorului 2. În ul­ti­mii zece ani am construit 18 noi şi mo­der­ne grădiniţe pentru învăţământul pre­şcolar, cu aproximativ 2.500 de lo­curi. Tot o construcţie nouă este şi Şcoa­la de Muzică şi Arte Plastice nr. 4. Pe lângă acestea, am construit 8 săli de sport, bazine de înot şi, de asemenea, am reabilitat, modernizat şi dotat cu apa­ratură ultramodernă şi cu accesorii teh­nologice de ultimă generaţie, anual, toa­te unităţile de învăţământ.

Fiindcă m-aţi întrebat despre proiecte, vă anunţ că urmează să fie finalizate lu­crările pentru bazinul de înot acoperit de la Şcoala nr. 25 şi lucrările la cea de-a 9-a sală de sport la Colegiul Naţional „Victor Babeş“. De asemenea, cu fonduri de la Banca Euro­peană de Investiţii, se află în faza de fi­na­lizare lucrările de reabilitare şi mo­dernizare pentru 24 de unităţi de în­­vă­ţă­mânt din Sectorul 2. Suntem în curs să modernizăm şi Co­legiul Naţional „Iulia Hasdeu“ şi Liceul „C.A. Rosetti“.

 

„Oscar pentru inteligenţă“

Ştim, din anii trecuţi, că evenimentul „Gala Olimpicilor – Oscar pentru inteli­gen­ţă“ încurajează şi motivează elevii să în­­ve­­ţe şi să dovedească în ţară sau peste ho­ta­re că avem o generaţie inteligentă cu care ne putem mândri la olimpiade la toate ma­te­riile şcolare. Cum a fost ediţia din acest an?

Din dorinţa de a promova învăţă­mân­tul de performanţă şi de a crea condiţiile necesare pentru ca societatea să fie mai receptivă în a le oferi tinerilor, pe lângă sprijinul moral de care au mare nevoie, şi sprijinul material şi financiar, orga­ni­zăm anual o festivitate de premiere a olimpicilor din unităţile de învăţământ ale Sectorului 2, la fazele naţionale, balcanice şi internaţionale.

„Oscar pentru inteligenţă“ este ge­ne­ri­cul sub care, într-o atmosferă festivă, dem­nă de gala premiilor „Oscar“, elevii olimpici şi profesorii lor sunt conduşi pe covorul roşu spre scena unde, împreună cu personalităţi marcante ale vieţii so­cial-culturale, economice şi ştiinţifice ale României, le înmânăm premiile bine­me­ri­tate.

Este pentru al VII-lea an consecutiv în care continuăm să susţinem învăţă­mân­tul românesc de performanţă, prin premierea elitelor care duc faima Ro­mâ­niei dincolo de hotarele ţării, încurajând tânăra generaţie să obţină în continuare rezultatele excepţionale la olimpiadele naţionale şi internaţionale.

Anul acesta am invitat la eveniment, să-i premieze alături de mine pe olim­pici, pe marile campioane ale României, Andreea Răducan şi Camelia Potec, pe actorul George Mihăiţă, pe scriitorii Dan Mircea Cipariu şi Horia Gârbea. Într-o atmosferă festivă, menită să demon­stre­ze aprecierile deosebite acordate olimpi­ci­lor din Sectorul 2, am premiat aproxi­ma­tiv 200 de elevi câştigători ai locurilor I, II, III şi menţiuni la olimpiadele şco­lare, faza naţională şi internaţională, şi cadre didactice îndrumătoare ale aces­tora.

Important este şi faptul că, dincolo de aprecieri, am putut să-i ajut material pe aceşti copii minunaţi şi pe dascălii lor prin premiile substanţiale, a căror va­loa­re s-a ridicat la suma de 100.000 lei (un mi­liard de lei vechi), proveniţi din spon­sorizări.

 

„Primăvara şcolilor“ – program de educaţie ecologică

Primăria Sectorului 2 manifestă o preo­cu­pa­rea permanentă pentru protejarea mediu­lui şi formarea conştiinţei ecologice a ele­vi­lor din unităţile şcolare ale Sectorului 2, prin realizarea a numeroase competiţii fi­nan­ţate din bugetul local. Ce ne puteţi spu­ne despre acest lucru?

Încă din anul 2002 am iniţiat un am­plu program de educaţie ecologică adre­sat elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, in­ti­tulat „Primăvara şcolilor“. Obiectivul prin­cipal al acestui program este for­ma­rea conştiinţei ecologice, sensibilizarea şi responsabilizarea cetăţenilor asupra pro­blemelor privind mediul; atragerea elevilor în acţiuni ecologice, prin con­cursuri şi spectacole pe teme legate de cunoaşterea, conservarea şi protecţia me­diului înconjurător. În cadrul ceremoniei din acest an, desfăşurată la Colegiul Na­ţional „Mihai Viteazul“ la începutul lunii noiembrie, am acordat premii în valoare de aproximativ 7 milioane de lei (70 de miliarde de lei vechi).

Recompensele au fost acordate celor mai harnici elevi de la 57 de unităţi de în­­văţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, care au participat, de-a lun­gul acestui an, la cea de-a XI-a ediţie a programului verde „Primăvara şcolilor“, în cadrul căruia tinerii au realizat ac­ţiuni de ecologizare, concursuri şi spec­ta­co­le pe teme legate de cunoaşterea, con­ser­varea şi protecţia mediului încon­ju­rător.

Le-am spus elevilor că voi fi tot timpul alături de ei şi-i voi susţine ori de câte ori va fi cazul, pentru că excelentele re­zul­tate obţinute la învăţătură, în ac­ti­vi­tă­ţile sportive sau în cele legate de pro­tecţia mediului ne bucură şi ne deter­mină să ne mândrim cu elevii noştri. Înseamnă că eforturile administraţiei pu­blice locale n-au fost în zadar, că aceşti copii minunaţi şi dascălii lor se află pe un drum foarte bun.

În cadrul festivităţilor găzduite de Co­le­giul Naţional „Mihai Viteazul“, au fost răsplătite cu Premiul de participare 51 din­tre cele 57 de unităţi de învăţământ preuniversitar din Sectorul 2, restul de 6 fiind premiate după cum urmează: Pre­miul I – Colegiul Naţional „Victor Ba­beş“; Premiul al II-lea – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 307; Premiul al III-lea – Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu“; Menţiunea I – Şcoala cu clasele I-VII nr. 46; Men­ţiu­nea a II-a – Liceul Tehnologic „Con­stan­tin Brâncuşi“, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“; Menţiunea a III-a – Colegiul Teh­nic „Dimitrie Leonida“. Fericiţii câş­ti­gă­tori ai premiilor ediţiei a XI-a „Pri­mă­va­ra şcolilor“ (ai celor 57 de unităţi şcolare din Sectorul 2) pe anul 2012 au fost premiaţi cu echipamente multimedia şi IT de ultimă generaţie: calculatoare, li­cen­ţe pentru sistemul de operare, pachet Office, program antivirus, multifunc­ţio­nal laser A4 alb / negru, sistem de su­pra­ve­ghere video. La rândul lor, unităţile de învăţământ care au câştigat premii şi menţiuni au fost răsplătite, în funcţie de clasare, cu: 30 de calculatoare, licenţe pen­tru sistemul de operare, pachet Office, program antivirus, multifunc­ţio­nal laser alb / negru A4, sistem de su­pra­veghere video, aparat foto performant, cameră video digitală, LCD cu diagonala de 137 cm, laptop, copiator performant A3 alb / negru, cameră de documente ultraperformantă care poate fi utilizată la toate disciplinele pentru actualizarea teh­nicilor de predare, la care se adaugă un videoproiector şi un laptop.

Ca un corolar al festivităţii de pre­mie­re a celor mai bune unităţi de învă­ţă­mânt din Sectorul 2, peste 200 de elevi de la cele şase unităţi de învăţământ din Sectorul 2, laureate ale ultimei ediţii a „Primăverii şcolilor“, s-au întrecut la să­direa a peste 600 de arbori şi arbuşti
în Parcul Mărcuţa din cartierul Pan­te­li­mon, în cadrul proiectului „Toamna la plan­tat de pomi“, întărind, astfel, zicala po­trivit căreia „nu este om cel care nu plan­tează un pom, nu construieşte o casă şi nu face un copil“.

Important este faptul că, în cei patru ani de când a debutat acest proiect, au fost plantaţi peste 2.000 de arbori noi în par­curile: Grădina Icoanei, Lunca Flo­ri­lor, Morarilor, Motodrom, Naţional, Obor, Plumbuita şi Tei. Cu siguranţă, în acest mod, reuşim să conştientizăm în rândul elevilor importanţa majoră pe care o are pentru noi toţi îngrijirea mediului în­­con­ju­rător şi creşterea suprafeţei de spaţiu verde pe cap de locuitor.

 

Centrul Oituz din cartierul Andronache

V-aţi gândit să iniţiaţi proiecte în funcţie de specificul cartierelor, fie că este vorba de o zonă de blocuri cu o îngrămădire co­mer­cială mare, cum este Calea Moşilor, sau pentru cartierele periferice ale Sectorului 2, unde necesităţile şi priorităţile sunt altele?

Fireşte, avem totdeauna în vedere pu­bli­cul ţintă şi cerinţele imediate ale aces­tuia, numai astfel pornim la drum când gân­dim un plan de dezvoltare.

Unul dintre cele mai dragi programe so­ciale este „Centrul Oituz“, cum îmi pla­ce mie să-l numesc, deschis de mai bine de un an, special pentru copiii din car­tie­rul Andronache. Este vorba de un com­plex social multifuncţional modern, reali­zat la standarde europene, unde copiii se perfecţionează în limba engleză, dar în­­vaţă şi limbile chineză şi arabă, trei limbi de mare circulaţie în prezent. Cen­trul mai are ca scop prevenirea aban­do­nu­lui şcolar şi recuperarea cazurilor de copii cu dizabilităţi multiple, inclusiv prin implicarea familiilor lor, realizarea de programe after school necesare pă­rin­ţi­lor plecaţi toată ziua la serviciu.

Încă de la înfiinţare, Complexul de ser­vi­cii socio-educative pentru elevi „Sfânta Maria“, din strada Oituz numărul 9 din cartierul Andronache, a fost destinat gra­tuit copiilor care domiciliază în această zonă şi în cartierul Creangă şi provin din familii defavorizate sau vulnerabile, copii cu risc de abandon şcolar. Are o ca­pa­citate de 200 de locuri, pentru elevi cu vârste cuprinse între 6–14 ani, şi este structurat pe două componente impor­tan­te, şi anume: Centrul de zi şi Centrul de zi de recuperare şi resurse pentru co­pii cu dizabilităţi multiple şi familiile lor, iar programul de funcţionare este zil­nic, între orele 7.00–19.00, pe tot par­cur­sul anului.

Avem aşteptări mari de la acest pro­iect: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor, dobândirea şi dezvoltarea abi­lităţilor intelectuale ale copiilor, per­mi­ţându-le acestora în viitor să se adap­te­ze mai uşor într-o lume dinamică, per­ma­nent aflată în schimbare, diminuarea riscului de marginalizare şi neglijare la care ar putea fi supuşi copiii, dezvoltarea de programe bazate pe formarea de va­lori umane şi adoptarea unei atitudini po­zitive faţă de lume şi oameni, ceea ce va contribui la maturitatea fizică şi emo­ţio­nală a copiilor, prevenirea aban­do­nu­lui şcolar, asigurarea cunoştinţelor pen­tru unele limbi străine aferente unor pie­ţe economice cu întindere mondială şi deficit de specialişti cunoscători ai aces­tor culturi.

În cadrul Centrului de zi funcţionează nu­meroase cabinete: un laborator fonetic pentru limbi străine, cinci săli de curs pen­tru predarea limbilor străine, două laboratoare de informatică, şase săli pentru activitatea after school, o sală mul­tifuncţională pentru activităţi re­crea­ti­ve (vizionări de filme, conferinţe, şe­­dinţe, activităţi sportive), cabinet me­di­cal, cabinet de consiliere psihologică. În cele două laboratoare de informatică, copiii sunt iniţiaţi în programele Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, pentru dezvoltarea abilităţilor privind tehnologia informaţiei. De asemenea, în afara orelor de curs, membrii centrului au posibilitatea să comunice online cu per­soanele aflate la distanţă.

Un rol foarte important este dat de ac­ti­vităţile de tip after school, organizate cu scopul diminuării riscului ca aceşti copii să fie supuşi marginalizării, ne­gli­jării şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor lor şcolare, şi se realizează prin: sprijin în efectuarea temelor, comunicarea per­manentă cu conducerea unităţilor de în­­vă­ţământ în care copiii îşi desfăşoară studiile, stabilirea de întâlniri între şcoa­­lă, reprezentantul complexului şi pă­rin­te, participarea la diferite activităţi spor­tive (tenis de masă, gimnastică, dans) şi cultivarea pasiunii pentru sport şi pen­tru adoptarea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea spiritului competitiv şi a fair-play-ului jocului, consiliere psiho­lo­gi­că asigurată, după caz, copilului şi/sau părintelui.

Centrul are o latură medicală, care are o foarte mare căutare. Aici funcţio­nea­ză săli speciale de recuperare şi re­sur­se pentru copiii cu dizabilităţi mul­tiple şi familiile lor, respectiv: trei săli de terapie, un cabinet logopedie, o sală pentru kinetoterapie, o sală pentru hi­dro­terapie. Acesta oferă copiilor cu mul­tiple dizabilităţi, proveniţi din familii defavorizate sau vulnerabile, modele şi con­diţii de viaţă cât mai apropiate de cele obişnuite, în vederea facilitării inte­gră­rii lor în societate. Centrul va dez­volta abilităţile motorii şi mentale ale copiilor beneficiari, esenţială fiind im­pli­ca­rea familiei în programe special con­cepu­te conforme nevoilor copilului.

 

Cluburile vârstei a treia

Aveţi cele mai multe cluburi destinate per­soanelor de vârsta a treia, care doresc să socializeze într-un mediu primitor şi pro­pice unor asemenea reuniuni literar-artis­ti­ce şi de petrecere a timpului liber într-un mod cât mai plăcut.

Încercăm să venim în întâmpinarea ce­rinţelor şi propunerilor nu numai pentru tineri, dar şi pentru pensionari, înfiin­ţând cluburi pentru activităţi recreative, inovare ocupaţională şi educaţie, des­ti­nate persoanelor de toate vârstele. Avem nu mai puţin de 15.000 de membri în cele 5 cluburi ale Primăriei Sectorului 2, ceea ce, spun eu, reprezintă un lucru foarte important. Aşadar, pensionarii şi nu numai, membri ai acestor cluburi, au po­sibilitatea ca într-un mediu cald şi pri­mi­tor să se împrietenească, să se întâl­neas­că, să poarte discuţii şi dezbateri, la cenacluri literare sau la alte activităţi cultural-artistice şi de petrecere a tim­pu­lui liber.

Centrul Calderon are lift, fiind necesar per­soanelor vârstnice, dacă nu mă înşel?

Am participat, de curând, la petre­ce­rea prilejuită de sărbătorirea a trei ani de activitate a Centrului pentru Acti­vi­tăţi Recreative şi Inovare Ocupaţională al Primăriei Sectorului 2, din strada J.L. Calderon nr. 39, unde au avut loc, de la înfiinţare, nu mai puţin de 350 de eve­ni­mente gândite pentru toate gusturile, deloc... nepretenţioase. Aici se desfă­şoa­ră săptămânal două cenacluri litera­re, au loc vernisaje, dezbateri pe teme actuale, au loc evenimente ştiinţifice sau aniversări. Preşedinta clubului, vene­ra­bila actriţă Valeria Gagialov, a fost săr­bă­torită, cu ocazia celor trei ani de ac­tivitate, de ceilalţi membri ai clubului, domnia sa reunind în jurul său nume de marcă ale scenei româneşti, implicate în proiectele Primăriei Sectorului 2, cum ar fi: Cristina Deleanu, Eugen Cristea, Adela Mărculescu. Regretaţii Ion Lucian şi Paul Everac, erau nelipsiţi de la în­­tâl­nirile noastre, şi mulţi alţii.

M-am bucurat să ajut centrul cu rea­li­za­rea unui lift, necesar pentru persoa­ne­le vârstnice, cu probleme motorii sau per­soanele cu handicap, care acum au po­sibilitatea să participe la activităţile ce se desfăşoară la nivelele superioare ale clădirii, centrul oferind în acest fel şanse egale tuturor participanţilor.

 

Cel mai nou centru, deschis în zona centrală a Sectorului 2

„Sfinţii Mihail şi Gavril“ este numele nou­lui centru de zi al Primăriei Sec­to­ru­lui 2 care şi-a deschis porţile cu doar o zi înainte de marea sărbătoare cu ace­laşi nume, avându-l ca preşedinte pe scrii­torul Gabriel Chifu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor.

Atunci când s-a înfiripat ideea reali­ză­rii unui nou club în strada Ţepeş Vodă nr. 7, am decis ca acesta să fie destinat tu­turor persoanelor din comunitatea lo­cală a Sectorului 2 care doresc să-şi pe­trea­că timpul liber într-un mod cât mai util şi plăcut. Proiectul urmăreşte sti­mu­la­rea participării active în comunitate a tuturor cetăţenilor, dezvoltarea spiritu­lui civic, a iniţiativei şi implicării în ca­drul comunităţii locale, promovarea va­lorilor româneşti şi europene.

Nu vă ascund că, prin deschiderea aces­tui nou şi atractiv centru, Primăria Sectorului 2 doreşte să-i apropie pe lo­cuitorii sectorului de viaţa culturală, spi­ri­tuală şi educativă, prin organizarea de acţiuni care vizează menţinerea contac­te­lor interpersonale şi petrecerea timpu­lui liber într-un mod cât mai plăcut.

Membrii clubului desfăşoară activităţi de socializare şi recreere, punându-se ac­cent pe stimularea iniţiativelor parti­cu­lare, a creativităţii, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent de starea de sănătate, pregătirea profesională, sta­rea economică, în scopul redării senti­men­tului de importanţă şi utilitate so­cia­lă. Cu toţii sunt invitaţi să participe la vernisaje şi expoziţii cu lucrările membrilor centrului sau ale artiştilor con­sacraţi, la lansări de carte şi con­ferinţe pe diverse teme (medicale, ştiin­ţifice, istorice etc.), la sesiuni de dez­bateri pe diferite teme prestabilite, la audiţii muzicale şi cenacluri literar-ar­tistice, vor consulta şi dezbate articolele din presă şi subiectele de larg interes – acest tip de comunicare şi dialog într-o atmosferă intimă amintind de cea a unei cafenele – şi multe altele.

De asemenea, în cadrul centrului vor fi organizate cursuri de limbi străine, cursuri de dans, cursuri de informatică, consiliere psihologică, de relaţionare şi ju­ridică, gimnastică, ateliere de sti­mu­lare a inovaţiei ocupaţionale, prin utili­za­rea tuturor resurselor disponibile, jo­curi de societate – şah, table, rummy etc. –, petrecerea zilelor onomastice ale membrilor clubului.

Reamintesc faptul că acest nou club se alătură celorlalte patru existente – Clu­bul „Înţelepţilor“ din bd. Basarabia nr. 96, Clubul „Seniorilor“ din Parcul Plum­buita, Clubul „Calderon“ din str. J.L. Calderon nr. 39 şi Clubul „Sf. Pan­te­li­mon“ din şos. Pantelimon nr. 301.

 

Un centru nou, multifuncţional se va deschide în această lună

Mai aveţi în plan deschiderea altor noi centre pentru locuitorii Sectorului 2?

Îmi face o deosebită plăcere să vă dez­vălui, în premieră, că vom inaugura, la sfârşitul lunii, încă un centru social, destinat locuitorilor din cartierul Ion Creangă, situat în strada Valer Du­mi­trescu nr. 33. Construcţia şi dotarea centrului au fost realizate de Primăria Sectorului 2 cu ajutorul fondurilor eu­ro­pene şi din resurse proprii, centrul fiind destinat să ofere atât un cadru adecvat, cât şi personal specializat pentru des­fă­şu­rarea mai multor categorii de acti­vităţi.

De această dată, aici, membrii săi vor beneficia de examene medicale holistice, de examene medicale de evaluare şi su­praveghere a stării de sănătate, de con­troale medicale periodice, prescripţii şi recomandări medicale, de variate re­gi­muri igieno-dietetice, de trimiteri către cabinete, spitale sau alte unităţi me­di­ca­le, în vederea efectuării unor investigaţii şi analize de laborator, precum şi de re­cuperare neuromotorie de tip ambu­la­toriu prin cabinetul de fizioterapie.

Sălile destinate recuperării medicale sunt dotate cu aparatură cu unde scurte, combine electroterapie (aparat curenţi diadinamici, aparat curenţi joasă frec­venţă – impulsuri, aparat curenţi inter­fe­renţiali, aparat terapie cu ultrasunete, apa­rat laserterapie), aparate cu micro­unde, aparate pentru drenaj lim­fa­tic, com­prese cu gel pentru terapie cald/rece, de diferite dimensiuni, pachete cald/rece cu argilă etc.

Prin tratamentul kinetoterapeutic efec­tuat sub îndrumarea directă a kineto­tera­peutului se urmăreşte refacerea for­ţei şi creşterea rezistenţei musculare, redobândirea amplitudinii de mişcare, re­cuperarea coordonării, controlului şi echi­librului, corectarea deficitului respi­ra­tor, redobândirea capacităţii de efort, formarea capacităţii de relaxare. Un alt as­pect important în cadrul centrului îl con­stituie consilierea psihologică, care vi­zează prevenţia apariţiei tulburărilor, ea adresându-se persoanelor sănătoase din punct de vedere psihologic. Consi­lie­rul îl va ajuta pe beneficiar să controleze o situaţie de criză şi-l va asista în de­mer­sul acestuia de a găsi o soluţie la pro­ble­ma cu care se confruntă.

În ambientul foarte plăcut al moder­ne­lor săli de informatică, membrii cen­tru­lui vor putea participa la cursurile de cal­cu­latoare, inclusiv la realizarea de aplicaţii didactice, vor naviga pe Inter­net, vor consulta presa online şi vor pu­tea să pună în practică informaţiile do­bândite în cadrul cursurilor de infor­ma­tică. Graţie noilor cunoştinţe dobândite în domeniul Internetului, membrii vor avea şansa să comunice, în cel mai scurt timp, cu rudele aflate în străinătate. O altă facilitate pe care centrul o pune la dispoziţia membrilor săi este biblioteca vir­tuală metropolitană, o sursă ine­pui­za­bilă de documentare, care oferă o colec­ţie de cărţi, reviste, ziare, dicţionare şi enciclopedii ce pot fi consultate elec­tro­nic prin intermediul Internetului.

În acelaşi timp, membrii centrului au la dispoziţie şi o sală de lectură, sală de festivităţi şi numeroase alte facilităţi pentru petrecerea timpului liber şi pen­tru organizarea de conferinţe, seminarii, prelegeri.

Sunteţi un mare iubitor de artă şi un veritabil susţinător al unui domeniu vitregit de prea multe ori. Este bine cunoscut spri­ji­nul pe care dvs. îl acordaţi artiştilor şi scrii­to­rilor bucureşteni. Recent, i-aţi premiat pe unii scriitori, în cadrul unei gale devenită tra­diţională la Primăria sectorului 2.

Îmi place să cred că sunt doar un mare admirator al celor care, printr-o sin­gură trăsătură de condei, pot aduce pace în suflet şi sădi în cugetele noastre dragostea pentru literatură.

Într-adevăr, împreună cu Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, i-am premiat pe cei mai talentaţi scriitori ai anului tre­cut, în cadrul galei de decernare a Pre­mii­lor Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, ediţia a VIII-a, care a avut loc la Pri­mă­ria Sectorului 2.

I-am avut alături pe Horia Gârbea, pre­şedintele Asociaţiei Scriitorilor Bucu­reşti, pe academicianul Eugen Simion, preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, pe domnul Andrei Mar­ga, preşedintele Institutului Cultural Ro­mân, şi pe doamna Ruxandra Garo­fea­nu, critic de artă, care i-au premiat pe cei mai talentaţi oameni de cultură ai anului trecut. Juriul, format din mari personalităţi ale literaturii române – academicianul Eugen Simion, scriitorii Radu Voinescu, Lucia Verona, Horia Gâr­bea şi Dan Mircea Cipariu – a ana­li­zat cu mare atenţie lucrările apărute în anul 2011 pentru a decide premianţii. Printre câştigători, amintim: Proză: Oc­tavian Soviany – Viaţa lui Kostas Venetis, Editura Cartea Românească; Eugen Şer­bă­nescu – După-amiază cu o nimfomană pe vârful muntelui Parâng, Editura Polirom. Poezie: Ioan Es. Pop – Unelte de dormit, Editura Cartea Românească. Critică, eseu, memorialistică, jurnale: Nicolae Mecu – George Călinescu faţă cu totali­ta­ris­mul, Editura Dacia XXI. Premiul special: Eugen Suciu – Motanul, Editura Cartea Românească, viziunea grafică Mircia Du­mitrescu; Bogdan Hrib – Ucide-ţi ge­ne­ra­lul, Ed. Tritonic. Teatru: Radu F. Ale­xan­dru – Labirint, Editura Unitext a UNITER. Debut: Ioan Cristescu – Dra­ma­turgia lui Radu Stanca, Editura Mu­zeu­lui Naţional al Literaturii Române; Bianca Burţa-Cernat – Fotografie de grup cu scriitoare uitate, Ed. Cartea Româ­neas­că. Pe lângă premianţii de la sec­ţiu­nile prezentate, am oferit distincţia spe­cială Premiul Opera Omnia poetului Ioan Horea, personalitate marcantă care şi-a dedicat viaţa şi cariera culturii ro­mâneşti.

Interviu cu primarul NECULAI ONŢANU, realizat de Bucureştiul Cultural

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22