Mariana Celac – „Arhitectul B. Ioanide. Viaţa şi opera“

Magda Carneci | 08.08.2017

Pe aceeași temă

O carte specială, unică în felul ei, pro­pu­ne Mariana Celac, arhitectă, ur­ba­nist și intelectual civic de frunte al ul­ti­melor decenii: Arhitectul B. Ioanide. Via­ţa şi opera (Editura UNARTE, 2016). Este vorba pur și simplu de a re­com­pu­ne existența – exponențială – a unui posibil arhitect român interbelic și post­belic, plecând de la un erou lite­rar. Cum se precizează dintru început, B. Ioanide este Bietul Ioanide, per­so­na­jul-arhitect care apare în două romane ale lui George Călinescu (Bietul Ioa­ni­de, 1953, și Scrinul negru, 1956). Ple­când de la informațiile găsite acolo, dar și în alte scrieri despre arhitectură ale celebrului critic literar, Mariana Ce­lac extrapolează petele albe ale unei posibile „biografii oficiale“ a per­so­na­ju­lui, completând cele scrise de Călines­cu (și repovestite de ea însăși) cu o mul­țime de extinderi. Pusă în pagină pe două coloane, cartea conține po­ves­tea (ficțională) a arhitectului B.I. în stân­ga și, în dreapta, note bogate cu informații (reale) de epocă, preluate din tot felul de documente. Prin acest fel de construcție a cărții, aflăm o mul­țime de lucruri interesante despre for­mația arhitecților de atunci și carierele lor, dar și despre Bucureștii începutului de secol XX și până la instalarea regi­mu­lui comunist, când se încheie aceas­tă inedită epopee restitutivă. Re­cons­ti­tuirea unei posibile biografii de arhi­tect român celebru, în care se pot re­găsi diverși practicanți de frunte ai aces­tei nobile profesii - Horia Maicu, Oc­tav Doicescu, Duiliu Marcu etc. –, de la modernismul interbelic cu ele­men­te românești și până la realismul socialist al anilor 1950, este nu doar doctă, veridică, ci și plină de farmec. Mariana Celac e într-un permanent dia­log scriptic cu George Călinescu, care se arată un bun cunoscător al pro­fe­siei de arhitect și al avatarurilor ei din perioada cercetată. Dar autoarea adau­gă multe informații supli­men­ta­re și de­talii colorate, chiar și umor, care trans­formă cartea într-o lectură pa­sio­nan­tă, în care se simte dragostea pentru cultura românească modernă a au­toa­rei. Mariana Celac pune la bătaie o cu­noaștere vastă, de o viață, a do­me­niu­lui său profesional, din care re­zul­tă un text de o calitate literară pe cât de no­bilă, pe atât de firesc ex­pri­ma­tă. Tex­tul mai are și o dimensiune antro­po­lo­gică evidentă, care acoperă unele go­luri ale bibliografiei de spe­cia­li­tate de la noi. Însoțită de excelentele fotografii din seria Reconstrucții ale lui Iosif Ki­rá­ly și pusă în pagină cu ele­gan­ță, car­tea este un obiect intelectual admirabil.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22