Clienții dictează viitorul. Modul în care tehnologia dă putere oamenilor și schimbă modelele pe care le cunoaștem astăzi

Toni Volpe | 20.10.2015

Pe aceeași temă

Domeniul energiei trece prin momente interesante. Inovația disruptivă pare a fi foarte aproape, iar operatorii trebuie să se adapteze, dacă doresc să permită consumatorilor să utilizeze responsabil energia.

 

Două subiecte au ieșit la suprafață anul acesta, atrăgând atenția asupra unui sec­tor care doar rareori se află în lumina re­flectoarelor: distribuția de energie elec­trică. Ele reflectă men­ta­li­tăți destul de diferite: unul privește către viitor și se aventurează în necunoscut, în timp ce al doilea se re­feră la modul în care sunt puse în echilibru gradul de suportabilitate al prețului, nevoia de dezvoltare a re­țelei și eficiența investițiilor tehnologice digitale.

Hai să începem cu primul dintre ele. Un antreprenor carismatic a anunțat producția de serie a unei baterii de o dimensiune re­lativ mare, care ar putea, în te­orie, să înmagazineze suficientă energie pentru ca unele gospodării să devină in­de­pendente energetic. Împreună cu pro­duc­ția descentralizată din surse regenerabile, această baterie ar oferi posibilitatea ca unii consumatori să se deconecteze de la re­țea, astfel încât să nu mai fie nevoie să se bazeze pe alte surse de energie.

Desigur, nici ideea și nici soluția tehnică nu sunt neapărat noi. Stocarea eficientă con­tinuă să fie „ultima frontieră“ în do­meniul energiei, îndeplinirea visului de a putea folosi energia regenerabilă oricând și oriunde este nevoie. Noua baterie nu re­zolvă încă problemele fundamentale le­ga­te de costuri, dimensiune și mai ales ca­pa­citate, dar pune totuși mingea în mișcare, introducând conceptul pen­tru consumator și des­chi­zând calea către des­co­pe­ri­ri­le teh­nologice ul­terioare, ca­re ar putea îm­­bu­nătăți, de asemenea, șan­sa unei dez­voltări la scară largă.

 

Modelul producției și dis­tribuției cen­tralizate trece de­ja prin schimbări pro­fun­de, iar odată cu dis­po­ni­bi­li­tatea pe pia­ță a unor ast­fel de soluții teh­no­logice, ri­t­mul schim­bării va fi mai alert.

 

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2015/1335/Foto/foto%20volpe.jpg

 

În mod specific pentru distribuție, unde costurile de exploatare și întreținere a re­țelei nu depind atât de mult de cantitatea de energie distribuită prin liniile electrice, un tip diferit de ciclu ar putea lua naștere mai devreme decât credem. În timp ce instalarea de panouri fotovoltaice și ba­terii este în prezent destul de costisitoare și ușor nesigură, în curând, aceste pro­bleme își vor putea găsi o soluție prin intermediul inovației. La prima vedere, unii s-ar putea gândi să renunțe la co­nexiunea la rețea și să devină inde­pen­denți, însă această independență nu ar trebui să devină un scop în sine, deoarece nu oferă pentru toți aceeași eficiență în ceea ce privește costurile, securitatea și fia­bilitatea rețelei. Cu toate acestea, pre­zența consumatorilor care vor deveni și pro­ducători va determina, cel mai pro­babil, un nou model de rețea, care va asi­gura eficiența costurilor și care va crește valoarea comună, sporind interdependența între persoanele conectate la rețea. Astfel, cel mai important este ca rețeaua de di­stribuție să poată gestiona eficient toate celelalte concepte care se vor dezvolta odată cu acest nou ciclu. Cu alte cuvinte, înainte ca stocarea energiei pe care o pro­ducem să prindă sens din punct de vedere economic, va prinde sens util­izarea rețelei pentru a distribui producția în exces și pen­tru a primi energie atunci când producția noas­tră nu va fi suficientă. Mai mult decât atât, cât timp toți con­su­ma­torii vor avea posibilitatea de a-și genera propria energie, aceștia și-ar putea dori să profite de producția generată în zona lor de rețea. Rețeaua va trebui să evolueze de la „unidirecțional“, unde energia este distribuită de la generator la consumator, la „bidirecțional“, unde fluxul de energie poate merge în ambele direcții și care se adaptează diferitelor nevoi ale uti­li­za­to­rilor. Acești utilizatori sunt și producători, și, într-un fel, distribuitori de energie. Da­că ne gândim la un vehicul electric ca fi­ind o baterie mare în mișcare, atunci vor­bim despre o modalitate de a transporta energie de la un punct al rețelei la altul. Operatorii de rețea vor trebui să devină dis­peceri de energie, corelând cererea și oferta într-un mod dinamic, în zone de di­mensiuni mai mici, care au sinergii cu multe alte zone.

Prin urmare, rolul distribuitorului tra­di­țio­nal de energie electrică va trebui să se schimbe pentru a integra acest scenariu, în timp ce acesta va continua să ocupe un rol fundamental în asigurarea fiabilității rețelei. De asemenea, el se va asigura că im­plementarea capitalului se va face într-un mod eficient și pentru tipul de in­ves­tiții ce vor permite consumatorilor noștri să-și urmeze dorința pentru o paradigmă a energiei interdependentă, regenerabilă, descentralizată. Pentru toate acestea vor fi necesare inovații semnificative.

 

Astfel ajungem la cel de-al doilea punct al discuției. Costul de distribuție pentru utilizatorii finali crește doar în funcție de investițiile în rețea și scade ca urmare a eficienței operațiunilor. Gradul de suportabilitate al prețului pentru ener­gia electrică este un element esențial în agenda Uniunii Energetice a UE și pentru mi­lioane de europeni. Într-o lume în care in­vestițiile viitoare vor trebui să se con­centreze pe acele tehnologii digitale care să permită rețelei actuale să evolueze (că­tre fluxul bidirecțional de energie), este anacronic să investești pentru a dubla ne­voi de bază care sunt deja îndeplinite, așa cum ar fi reconstruirea unei rețele care deja există. Investițiile ar trebui folosite pentru a dezvolta rețeaua deja existentă și pentru a adăuga noi funcționalități care să vină în întâmpinarea nevoilor în schim­ba­re ale clienților. Toate acestea ar trebui rea­lizate în cel mai eficient mod posibil. Acest lucru ar fi echivalentul cheltuirii fon­durilor disponibile la buget pentru îm­bunătățirea condițiilor de trafic pentru a construi autostrăzi paralele care ar face legătura între aceleași două localități, în condițiile în care autostrada existentă nu es­te utilizată la capacitate maximă, deoa­re­ce nu are un sistem centralizat, digital, de direcționare a traficului. Ar fi, probabil, mai eficient să investim în îmbunătățirea autostrăzilor existente și inovații teh­no­lo­gice, pentru a permite mașinilor viitorului să circule în conformitate cu necesitățile viitoare ale proprietarilor.

În concluzie, domeniul energiei trece prin momente interesante. Inovația disruptivă pare a fi foarte aproape, iar operatorii tre­buie să se adapteze, dacă doresc să per­mi­tă con­su­ma­to­rilor să utilizeze res­pon­sa­bil energia. Di­gitalizarea rețelei, găsirea unor sinergii cu noua tehnologie, oferind noi ser­vicii vor fi esențiale pentru viitorul dis­tri­buitorilor și vor avea impact asupra în­tre­gului sector. Ceea ce operatorii glo­bali aduc în plus, prin competențele câș­ti­gate și pe alte pie­țe, este modalitatea prin care ne­voia de dez­voltare permanentă a rețelei de­ja exis­tente este îndeplinită prin re­ali­za­rea unor investiții eficiente în teh­no­logie, cu accent pe acele noi func­țio­na­lități care sunt dictate de nevoile clien­ților.

 

* Country Manager, Enel Romania

 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22