Observații privind redevențele și impozitele similare

Farrukh Khan | 20.10.2015

Pe aceeași temă

În cadrul evenimentului România durabilă – Fiscalitate pentru energie durabilă, din 1 octombrie 2015, Farrukh Khan a prezentat o analiză Deloitte actualizată asupra sectorului de petrol și gaze naturale upstream din Europa.

 

Context și metodologie

 

Cadrul fiscal și de reglementare joacă un rol important în economia generală a in­dustriei de petrol și gaze, dat fiind ciclul lung de via­ță. Am fost contractaţi de Federația Patronală de Pe­trol și Gaze (FPPG) pentru a efectua o analiză utilizând informațiile publice la ni­velul anului 2013 și, în fe­bruarie 2015, am emis ra­portul nostru, identificând valoarea redevențelor și a impozitelor similare din di­verse țări europene, ca procent din ve­ni­turi. Redevențele și impozitele similare efec­tive diferă de cotele nominale. Ac­tua­li­zarea trebuie interpretată sub rezerva că există diferențe și între două zăcăminte, cu atât mai mult între două țări. Re­de­ven­țele și impozitele specifice sectorului de­pind de prioritățile naționale, realitatea din piață, iar în ultimele luni au fost, de asemenea, influențate de scăderea drastică a prețului petrolului sau sunt în curs de re­vizuire din această cauză.

Prezenta analiză actualizată este realizată folosind in­for­mațiile aferente anului 2014, cu excepția cazurilor în ca­re se specifică altfel. Ana­li­za actualizată se bazează pe informații publice și pe un calcul mediu matematic sim­plu pentru Europa (ex­clu­zând CSI), care sperăm să contribuie în mod con­struc­tiv la discuția de față, care trebuie să se bazeze mai departe pe o abor­dare mai largă, agreată de toate părțile im­plicate.

În majoritatea țărilor care înregistrează producții semnificative de petrol și gaze, s-a observat o tendință de scădere. În plus, există câteva modificări legislative ca­re in­tră în vigoare din 2015. Am analizat nu­mai anumite țări, care sunt incluse la fi­na­lul raportului.

Ținând cont de toate aceste limitări care pot afecta rezultatele, calculând o medie arit­metică simplă pentru țările pro­du­că­toare din Europa se obține 11,7%, iar me­dia celor mai comparabile țări pro­du­că­toare din Europa, raportat la pro­duc­ti­vi­ta­tea sondelor, este de 7,5%. În prezent, în România, cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și a impozitelor similare, ca pro­cent din venituri, este de 15,7%, calculată la 30 iunie 2015 (15% la 31 decembrie 2014), reprezentată de principalele com­panii, SNGN Romgaz SA și OMV Petrom SA cu 19,3%, respectiv 14,1% (21,1%, res­pectiv 13,2% la 31 decembrie 2014). Dacă facem o comparație între cotele medii ob­servabile ale redevențelor și impozitelor similare la 2014 și 2013, observăm ur­mă­toarele schimbări:

România: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a crescut de la 13,9% (septembrie 2014) la 15,0% (decembrie 2014) și 15,7% (iunie 2015). Această tendință provine în primul rând din:

- proporția mai mare de gaze naturale fa­ță de petrol;

- mixul general de producție, gazele fiind impozitate cu o cotă suplimentară de 60% din majorarea de preț rezultată din ca­len­da­rul de liberalizare. Prețul mediu la ga­zele non-casnice s-a modificat de la 58,7 lei/MWH în 2013 la 85,1 lei/MwH în 2014, iar prețul mediu la gazele casnice a cres­cut de la 47,4 lei/MwH la 52,3 lei/MwH;

- deși prețul petrolului a scăzut în a doua jumătate a anului 2014, formula de apli­ca­re a redevențelor utilizează ca preț de re­ferință media cotațiilor din trei luni pre­ce­dente; pe o piață în declin, acest lucru a rezultat în creșterea procentului de re­devențe.

Italia: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a scăzut de la 14,4% (2013) la 11,7% (2014). Italia a apli­cat o suprataxă asupra profitului com­pa­niilor de petrol, gaze și energie. Rata no­minală a suprataxei pe profit s-a redus de la 10,5% (2013) la 6,5% (2014); combinat cu scăderea profitabilității din cauza re­du­cerii prețurilor în 2014, acest lucru a re­zultat în scăderea generală a procentului.

Marea Britanie: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare apli­ca­tă ca procent din venituri a scăzut de la 11,3% (2013) la 6% (2014). Există o serie de factori pentru anul 2014:

- scăderea prețurilor medii combinate la pe­trol și gaze naturale;

- creșterea numărului de zăcăminte ma­ture care necesită investiții a însemnat creș­terea investițiilor de la 14,4 miliarde de lire la 14,8 miliarde de lire, în timp ce pro­ducția efectivă a scăzut cu aproximativ 2%;

 

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2015/1335/Foto/foto%20khan.jpg

Aspect din timpul evenimentului România durabilă – Fiscalitate pentru energie durabilă, din 1 octombrie 2015.

 

- cheltuielile de exploatare au crescut de la 8,9 miliarde de lire la 9,6 miliarde de lire;

- mixul de producție conține un volum crescut de gaze naturale, care are o va­loare mai scăzută decât petrolul;

- aspecte structurale ca urmare a nu­mă­rului mare de zăcăminte marginale pentru care sunt necesare deduceri și stimulente, precum zăcămintele mici, zăcămintele mature, cu vâscozitate înaltă etc.

Norvegia: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a scăzut de la 22,5% (2012) la 18,8% (2014), ca ur­ma­re a reducerii profitabilității în 2014, spre deosebire de 2012 (nu existau in­for­mații pentru 2013 la emiterea raportului nos­tru anterior), datorită: scăderii pre­țu­lui mediu realizat la petrol la 90,6 dolari/baril (2014) de la 104,5 dolari/baril (2012), a prețului mediu realizat la gaze la 1,57 coroane/metru cub de la 1,84 coroane/me­tru cub, corelate cu creșterea investițiilor în 2014 și 2013, comparativ cu 2012 și 2011, care duc la creșterea costurilor de amor­tizare și, de asemenea, din cauza creșterii activităților de explorare în 2014, spre de­osebire de 2012 (cheltuielile de explorare sunt deductibile în întregime când sunt su­portate).

Ungaria: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a scăzut de la 25,3% (2013) la 22,9% (2014), datorită scă­de­rii ratelor redevențelor la petrol și gaze na­turale cu 6% în trimestrul IV al anului 2014 aplicabile majorității zăcămintelor, prețul Brent situându-se sub 80 de dolari/baril, în timp ce în 2013 rata redevențelor se afla la cel mai ridicat nivel, prețul Brent situându-se peste 90 de dolari/baril. Această scădere a ratelor redevențelor cu 6% în trimestrul IV al anului 2014 este menționată la art. 20(4) din Legea mi­ne­lor. Pentru zăcămintele date în folosință înainte de 1998, formula include un me­ca­nism care duce la scăderea graduală a co­te­lor redevențelor, datorită factorului k men­ționat la art. 20 (3) alin. ba) din Le­gea minelor.

Austria: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a crescut de la 17,6% (2013) la 21,2% (2014) datorită faptului că în 2014 ratele nominale ale re­devențelor aplicabile în Austria au crescut față de 2013 atât pentru petrol, cât și pen­tru gaze naturale.

Germania: cota medie observabilă a re­de­vențelor și impozitelor similare a scăzut de la 18,6% (2013) la 17,3% (2014), în prin­cipal datorită scăderii redevențelor la gaze naturale în Saxonia Inferioară (74,5% din totalul redevențelor în 2014, spre deo­se­bi­re de 76,3% în 2013), unde există un nivel mai ridicat de impozitare comparativ cu cel la petrol în ambele landuri și la gazele naturale în Schleswig-Holstein.

 

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2015/1335/Foto/grafic%20khan.jpg

Observaţii privind redevențele și impozitele similare pentru petrol și gaze naturale (sursa: Deloitte)

 

Franța: cota medie observabilă a re­de­ven­țelor și impozitelor similare a crescut de la 3,9% (2012) la 6,6% (2014) (nu existau in­formații pentru 2013 la emiterea ra­por­tului nostru anterior) datorită scăderii pro­ducției de gaze, 0,07 miliarde de metri cubi în 2014 față de 1,08 miliarde de metri cubi în 2012; pentru gaze nu există re­de­vențe, din cauza zăcămintelor slab pro­ductive, spre deosebire de petrol, unde se aplică redevențe între 0 și 9%.

 

Modificări în regimul fiscal din țările europene (2014 -2015)

 

Pornim analiza comparativă de la o pre­ci­zare: având în vedere numeroasele și con­tinuele actualizări, este posibil să nu fi sur­prins toate modificările. Acestea sunt câteva dintre modificările cheie observate până în prezent.

 

Marea Britanie

• Consultări extinse cu industria privind mă­surile de stimulare a investițiilor și men­ținere a locurilor de muncă în sec­torul de petrol și gaze naturale la Marea Nordului.

• Reducerea suprataxei (SC) de la 32% la 20%, începând cu 1 ianuarie 2015.

• Reducerea impozitului pe veniturile petroliere (PRT). Impozitul la veniturile obținute din activități petroliere se aplică zăcămintelor dezvoltate înainte de 1993, de la 50% la 35% pentru perioadele care se încheie după 31 decembrie 2015.

• Introducerea unei deduceri de 62,5% pentru investițiile efectuate după 1 aprilie 2015:

- Deducere suplimentară a costului investițiilor, care poate duce la o rată efec­tivă a suprataxării cu mult sub 20%;

- Vor fi implementate prevederi tranzitorii pentru zăcămintele care au beneficiat de alte deduceri.

• Introducerea unei deduceri de 62,5% pen­tru investiții pentru proiecte de ex­tracție de petrol și gaze naturale la pre­siuni înalte și temperaturi ridicate dintr-o zonă de acumulare, care încurajează ac­ti­vități de explorare și evaluare pentru zona învecinată.

• Prelungirea la 10 ani a facilității pentru costurile upstream, care prevede o in­de­xare de 10% a pierderilor la sfârșitul unei perioade contabile. Anterior, se puteau for­mula doar şase cereri.

• În declarația bugetară de vară s-a con­firmat că vor fi adăugate categorii su­pli­men­tare de costuri care să beneficieze de de­duceri pentru investiții.

Italia

• În februarie 2015, suprataxa pe profit (6,5% în 2015) aplicabilă câtorva industrii, inclusiv sectorului upstream de petrol și gaze, a fost declarată neconstituțională.

• Suprataxa pe profit nu se va aplica în­cepând cu data publicării deciziei Curții Constituționale.

Germania - Saxonia Inferioară

• Reducerea redevențelor începând cu 1 ia­nuarie 2015:

- gaze naturale: 7,5%- 30% față de 9,25% - 37%;

- petrol: 0%/9%/18% față de 0%/9,5%/19%.

Germania - Schleswig-Holstein

• Implementarea unei redevențe pe o grilă progresivă în funcție de preț pentru petrol la rate cuprinse între 21% și 40% în­ce­pând cu 1 ianuarie 2015; la un preț al pe­trolului de până la 556 de euro pe tonă, re­devența este de 21%.

• Redevența la gazele naturale pentru ză­că­mintele productive se menține la 18%, iar pentru zăcămintele noi se va aplica o re­devență de 40%.

România

• Eliminarea impozitului pe construcții. Potrivit noului Cod Fiscal, impozitul pe construcții va fi menținut în 2016 și există intenţia să fie eliminat începând cu 2017.

• Eliminarea impozitului pe țiței obținut din producția internă (18,95 lei/tonă în 2015).

Ungaria

• Reducerea redevenței de la 12% la 2% pentru zăcămintele neconvenționale de petrol și gaze naturale și cele care necesită metode speciale de exploatare.

Estonia

• Creșterea impozitului pe extracții miniere la 2 euro/tonă de șist bituminos ex­tras de la 1,39/1,67 euro/tonă.

 

Limitări și consideraţii

 

Metodologie: Am utilizat doar informații publice în compilarea informațiilor, astfel cum am menționat și anterior în analiza noastră și după cum este sintetizat la fi­nal. Pentru a menține nivelul de obi­ec­ti­vitate, ne-am limitat cât mai mult posibil în a face presupuneri, respectând obiec­tivul analizei de a prezenta o imagine de ansamblu. Informațiile publice, în special informațiile primite din partea or­ga­nis­melor de reglementare și a altor or­ga­nis­me competente, variază de la țară la țară, ceea ce creează limitări inevitabile. Astfel de limitări sunt evidențiate în prezentarea pe țări.

Analiza de față nu constituie o opinie în sco­puri de reglementare și nici nu eva­luează alte cadre de reglementare. Im­por­tanța sa comparativă este limitată, cu ex­cepţia faptului că evidențiază informații pe baza unor date publice, ceea ce poate facilita o analiză și o dezbatere ulterioară mai detaliată. Efectuarea unei astfel de ana­lize extinse are limitări inerente, da­torită diferențelor dintre state în ceea ce privește condițiile economice, istoricul in­dustriei de petrol și gaze naturale și im­portanța acesteia la nivel național, zăcă­mintele offshore vs. onshore, producția de gaze naturale vs. petrol, mărimea și ve­chimea zăcămintelor, precum și im­po­si­bilitatea de a sesiza complexitatea tuturor elementelor variabile ale diverselor sis­te­me.

Nu am purtat discuții cu entitățile care au realizat raportări sau de reglementare, pen­tru a avea o înțelegere largă a infor­ma­țiilor publice. Cititorul acestei analize tre­buie să citească acest raport ca o analiză orientativă și să nu îl interpreteze ca bază pentru decizii de investiții, pentru în­țe­legerea părţii guvernului în analiză de pro­iect sau în decizii de management. De­loitte a fost angajată de Federația Pa­tro­na­lă de Petrol și Gaze (FPPG) să efectueze o analiză asupra redevențelor și impozitelor similare efective observabile în industria petrolului și gazelor naturale din Europa, pentru a avea o analiză comparativă. Ori­ce alt terț care dorește să folosească aceste informații pentru uzul propriu ar trebui să efectueze o analiză amănunțită și să ob­țină și să folosească informațiile relevante.

 

* Partener în cadrul departamentului Audit din Deloitte Romania. Deține importante cunoștințe tehnice, oferind servicii de audit companiilor locale și multinaționale din numeroase sectoare industriale, cu precădere - Petrol și Gaze, Producție, Retail, Bunuri de larg consum (FMCG).

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22