Vechiul motto „putere prin unitate“ este acum mai actual ca oricând

Francisco José Millán Mon | 14.06.2016

Pe aceeași temă

1. Cetățenii britanici vor avea ultimul cu­vânt, dar referendumul ar putea avea con­secințe politice și economice serioase atât pentru UE, cât și pentru Marea Britanie. Marea Bri­tanie este un stat membru cheie al UE, dar și ea se ba­zează mult pe UE. În ceea ce privește co­mer­țul și creș­terea economică, crearea de locuri de mun­că, pacea și stabilitatea, Marea Bri­tanie a beneficiat de apar­tenența sa la UE, cea mai avansată și in­te­gra­tă piață la nivel mondial. Toate ță­rile din comu­ni­ta­tea inter­națională creează blocuri și alianțe pentru a fa­ce față provocărilor glo­ba­lizării și amenințărilor co­mune, deci Brexit ar putea fi înțeles ca o mișcare anacronică, contra pro­gresului. Vechiul motto „putere prin uni­tate“ este acum mai actual ca oricând.

 

2. Aceasta este o provocare foarte com­ple­xă legată direct de războiul din Siria. Criza refugiaților a pus la îndoială unul dintre prin­­cipiile de bază ale UE: libertatea de miș­­care a cetățenilor și sistemul Schen­gen. Se pare că UE nu a fost pregătită să ac­țio­neze unit pentru a face față unui ase­me­nea aflux masiv de oameni, atât re­fu­giați, cât și migranți. În consecință, po­pu­lația eu­ropeană a resimțit un fel de lipsă de co­ordonare și de solidaritate. UE a luat deja câteva măsuri, in­clu­siv acor­dul cu Turcia, și ar trebui să continuăm să im­ple­men­tăm o politică a mi­grației adevărată și cu­prin­zătoare. În final, nu există frontiere spaniole sau ro­mâ­­ne, ci fron­tiere euro­pe­ne. Trebuie să ne coor­do­năm mai bine între noi și cu vecinii noș­tri. În orice caz, UE a făcut un efort fi­nanciar și uma­nitar im­por­tant și a primit 400.000 de oameni de când a început criza.

 

3. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens la 12 mai. Noi, de­pu­ta­ții europeni, am reiterat im­portanța par­te­ne­riatului Uni­unii cu China, în cadrul că­ruia co­mer­țul liber și loial joacă un rol im­portant. În același timp, re­zoluția noastră reamintește că supra­ca­pa­ci­tatea de pro­duc­ție a Chinei are deja consecințe so­ciale, economice și de mediu puternice în UE, așa cum arată recentul impact negativ asupra industriei oțelului din Uniune. Ți­nând cont de nivelul actual al influenței sta­tului asupra economiei chi­neze, deci­zii­le luate de com­panii refe­ri­toare la prețuri, costuri, pro­ducție și con­sum nu răspund semnalelor din piață care reflectă cererea și oferta. În aceste con­diții, potrivit rezo­lu­ției PE, Chi­na nu poa­te fi considerată deo­camdată o economie de piață și, în con­se­cință, un ase­menea statut nu trebuie să-i fie acor­dat, până când nu îndeplinește toa­te cri­teriile sta­bilite de noi.

 

4. Relația UE-Rusia a înghețat, iar încre­de­rea a dispărut din cauza încălcării su­ve­ra­nității și integrității teritoriale a Ucrainei de către forțele armate ruse începând din 2014. Nu exclud întoarcerea progresivă la restaurarea relațiilor de cooperare cu Ru­sia, dacă autoritățile ruse vor respecta prin­cipiile elementare ale dreptului inter­național și își vor îndeplini obligațiile in­ter­na­ționale, începând cu implementarea Acordului de la Minsk. Cu toate acestea, Rusia este un actor important pe scena in­ternațională (membru permanent al Con­siliului de Securitate al ONU, o putere militară mondială, cel mai mare vecin și cel mai mare furnizor de energie al UE). În consecință, este de dorit să in­te­r­ac­țio­năm selectiv cu Rusia, atunci când e vor­ba despre interese UE esențiale, cum ar fi terorismul, schimbarea climatică, răz­bo­iul din Siria, Orientul Mijlociu sau ener­gia.

 

5. Potențialul UE ca jucător mondial pe are­na internațională nu corespunde influ­en­ței sale externe actuale. Așa cum a spus Papa Francisc în discursul său din Par­la­mentul European, în noiembrie 2014, „a sosit timpul să abandonăm ideea unei Europe temătoare și egocentrice“. Lista cri­zelor și provocărilor crește: Siria, Ucrai­na/Rusia, state eșuate, terorism, radi­ca­li­zare religioasă, imigrare masivă, schim­bări climatice, performanțe economice sla­be în Europa și în restul lumii... Iată de ce obiectivul principal ar trebui să fie con­ti­nuarea elaborării unei abordări comune a acestor probleme pentru a acționa unit și coordonat. Una dintre principalele slăbi­ciuni ale UE este lipsa unei idei comune des­pre rolul Uniunii Europene în lume. Această strategie ar trebui să fie realistă, ar trebui să se concentreze asupra unui nu­măr limitat de obiective, care să co­respundă intereselor noastre celor mai urgente. În cele din urmă, cred că aceasta este o ocazie formidabilă pentru o dez­ba­tere aprofundată asupra politicii europene de apărare și securitate. Nimeni nu poate fi actor global folosind numai soft power.

 

6. Politica de extindere a UE fost una de suc­ces și, în ultimii ani, e una dintre po­liticile reprezentative pentru europeni. Unul dintre avantajele scurtei istorii a UE – inclusiv a procesului de extindere – a fost ridicarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului la rang de standarde în Europa. Trebuie să fim foarte mândri de această realizare tangibilă și de durată. În prezent, se desfășoară negocieri cu țări candidate și acestea trebuie să-și ur­meze cursul cu seriozitate și rigoare. Pe de o parte, condițiile pentru aderare tre­bu­ie îndeplinite, pe de altă parte, Uniunea trebuie să ia în considerare propria ca­pa­ci­tate de a integra noi membri.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22