COLOCVIUL INTERNAŢIONAL EVREII MEDITERANEI

Andrei Oisteanu | 15.05.2012

Ca în fiecare an, Centrul de Stu­­dii Ebraice „Goldstein-Go­ren“ al Facultăţii de Li­tere din cadrul Universităţii din Bu­cureşti organizează în pe­ri­oa­da 24-25 mai un colocviu cu participare in­ternaţională de­dicat unei te­me importante...

Pe aceeași temă

Ca în fiecare an, Centrul de Stu­­dii Ebraice „Goldstein-Go­ren“ al Facultăţii de Li­tere din cadrul Universităţii din Bu­cureşti organizează în pe­ri­oa­da 24-25 mai un colocviu cu participare in­ternaţională de­dicat unei te­me importante din aria largă a ştiinţelor iu­da­is­mu­lui. Comunicările de anul aces­ta se vor reuni sub titlul Evreii Me­di­te­ra­nei, ur­mând să trateze as­pecte ale cul­tu­rii, re­ligiei şi istoriei po­po­rului evreu, de la sfâr­şitul epo­cii an­tice pâ­nă în secolul XX, cu ră­dă­cini sau ramificaţii în spa­ţiul me­di­teranean şi cel apro­piat lui (inclusiv Ro­mâ­nia). O aten­­ţie deosebită va fi acor­da­tă di­asporei se­farde (evre­­ilor ex­pulzaţi din Pe­nin­sula Ibe­­rică la sfâr­şitul se­colului al XV-lea).

Dintre participanţii spe­ci­a­lişti în ştiinţe iudaice se remarcă cunoscuţi cer­ce­tători din stră­inătate, re­prezentând catedre şi cen­tre de cercetare a is­to­ri­ei şi civilizaţiei poporului evreu. Nu­me precum Minna Ro­zen de la Universitatea din Haifa, Carol Iancu de la Uni­ver­si­ta­tea „Paul Valéry“ din Mont­pellier, Silvia Pla­nas Marce, directoarea Mu­zeului Evreiesc şi a Ins­ti­tutului „Nahmanides“ din Girona, Roberto Bach­mann, director al Asociaţiei de Stu­dii Iudaice din Lisabona, Ivan Biliarsky, cercetător la Aca­de­mia Bul­gară de Ştiinţe, se re­comandă de la sine. Lor li se adaugă cele ale confraţilor ro­mâni, pre­cum Andrei Cornea, An­ca Manolescu, Victor Neu­mann sau Liviu Rotman, pre­cum şi reprezentanţi ai ti­ne­rei ge­neraţii de spe­cialişti în do­meniu. Multe co­mu­nicări se anun­ţă in­citante, pre­cum cea a Cris­tinei Ciucu (CNRS, Pa­ris), despre cir­cu­laţia unor idei cabalistice în spaţiul me­­diteranean din se­colele XV-XVI, sau comu­ni­carea Mă­ri­u­căi Stanciu (Uni­ver­si­tatea din Bucureşti) – Duci evrei şi vo­ievozi români –, despre le­gă­turile dintre eli­ta sefardă oto­mană şi dom­nitorii români.

Lucrările co­locviului vor fi găz­­duite de Co­legiul Noua Eu­ropă (Str. Plantelor nr. 21) şi se vor des­făşura zil­nic, între orele 10 şi 17.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22