22 PLUS, nr. 337: Rapoartele Macovei despre cele trei agenţii europene

Fara Autor | 05.06.2012

Pe aceeași temă

Agenţia Europeană de Mediu

 

Conflicte de interese. Transparenţă

· Jacqueline McGlade, director executiv AEM:

– În pofida dovezilor din rapoartele Earth­watch din 2009 şi 2010, care o listează ca membru al Consiliului Internaţional de Ad­ministraţie în ambii ani, doamna McGlade a pretins în corespondenţa scrisă cu noi că este administrator şi membru al Con­si­liului Consultativ Internaţional al Earth­watch doar din martie 2010. Contrar de­claraţiei sale scrise, avem dovezi scrise că a fost membru al Consiliului Internaţional de Administraţie atât în 2009, cât şi în 2010, aşa cum se arată în rapoartele anu­ale ale Earthwatch.

– S-a retras din funcţia de la Earthwatch în aprilie 2011, la recomandarea pre­şe­dintelui Curţii de Conturi.

 – În 2010, în timp ce directorul executiv era implicat direct în Earthwatch, 29 de an­gajaţi ai Agenţiei, inclusiv directorul exe­cutiv, au beneficiat de până la 10 zile de cercetare în diferite proiecte de bio­diversitate, în Caraibe sau zona Me­di­te­ra­neană, derulate de Earthwatch, iar Agen­ţia a plătit către Earthwatch suma totală de 33.791,28 de euro. În 2011, 3 angajaţi ai Agenţiei, inclusiv directorul executiv, s-au deplasat la San Salvador pentru a participa la un proiect desfăşurat tot de Earth­watch.

· Worldwatch Institute Europe, înfiinţat în 2010, a indicat că adresa sa este cea a Agenţiei şi a utilizat sediul Agenţiei, fără a plăti nicio chirie acesteia din urmă, fo­losind astfel spaţii plătite din bugetul Uni­unii Europene. Directorul Institutului era om de ştiinţă, colaborator al Agenţiei.

· Lista funcţiilor directorului în afara Agen­ţiei ar trebui publicată pe website.

· De asemenea, şi CV-ul directorului tre­buie publicat pe website, alături de lista sa de publicaţii.

Achiziţii publice şi utilizarea fondurilor UE

· Faţada verde:

- Între 22 mai 2010 şi octombrie 2010, adică în decurs de 5 luni, Agenţia şi-a în­velit clădirea cu o faţadă verde, cu un cost total de 294.641 de euro. Contractul a fost acordat fără licitaţie (companiei Ramboll). Costurile au fost acoperite din liniile bu­getare 2140 – Dotarea spaţiilor şi 3323 – Comunicaţii. Comparaţia între bugetul pe 2010 al Agenţiei şi conturile finale pe 2010 arată că creditele de angajament sub linia bugetară 2140 au crescut de la 85.000 de euro 271.049 de euro, împotriva avizului directorului administrativ al Agenţiei. Con­turile finale pe 2010 ale Agenţiei nu men­ţionează niciun transfer bugetar. Doar când a fost întrebat, directorul exe­cutiv al AEM ne-a informat că s-a realizat un transfer din linia bugetară Chirii.

- Într-un articol publicat în Parliament, Agenţia spune că faţada verde a fost „re­a­lizată pentru a testa impactul utilizării plantelor pentru a îmbunătăţi nivelurile de biodiversitate în oraşe, precum şi pen­tru a reduce poluarea atmosferică şi ni­velul de zgomot în clădiri“.

Nu s-au prezentat dovezi privind re­zul­ta­tele pretinsului test sau care să ateste că „fa­ţada verde“ a redus poluarea sau zgo­motul sau că a atras vreun interes şti­in­ţific.

· Monitorizarea presei – 250.000 de euro pentru 48 de luni

- În decembrie 2011, Agenţia a acordat Contractul Cadru de Servicii pentru Mo­nitorizarea Presei pentru o perioadă de 48 de luni, cu o valoare totală de 250.000 de euro, ceea ce înseamnă că Agenţia va cheltui în medie 62.500 de euro pe an pentru monitorizarea presei. Aceasta este o sumă excesivă, contrar principiului uti­lizării eficiente a banilor contribuabililor. În plus, suma este mult mai mare decât costul serviciilor contractate în trecut.

· Contractele de achiziţii publice

- În octombrie 2011, Curtea de Conturi a derulat un audit privind procedurile de achiziţii din 2010 cu privire la serviciile de cantină, curăţenie, securitate şi mo­bi­lier. Am solicitat Agenţiei să pună la dis­poziţia Parlamentului constatările şi ra­portul întocmite în urma acestui audit. Parlamentul ar trebui să primească ra­portul Curţii Europene de Conturi, în­toc­mit în urma acestui audit.

Diverse

Pe baza datelor deja stabilite, am solicitat Agenţiei informaţii suplimentare re­fe­ri­toare la:

(i) numărul misiunilor care au avut loc în 2010, inclusiv lista tuturor acestor mi­si­uni, datele exacte, costurile, obiectivele şi beneficiile, precum şi numele şi funcţiile exacte ale participanţilor (deoarece ni s-a adus la cunoştinţă că s-ar putea ca mem­bri ai personalului administrativ să fi par­ticipat la misiuni ştiinţifice);

(ii) politica de donaţii şi lista tuturor do­naţiilor făcute în 2010, inclusiv pro­ce­du­rile aplicate şi beneficiile donaţiilor;

(iii) costurile unei pretinse închirieri a unui avion privat pentru un zbor din Groenlanda.

 

Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară

Conflicte de interese şi sistemul „uşilor rotative“ (revolving doors)

· Diána Bánáti, preşedintele Consiliului de Administraţie al AESA: în declaraţia de interese nu a menţionat că este membru şi în Consiliul de Administraţie al ILSI-Europe, un institut finanţat de industria alimentară şi agrochimică. În octombrie 2010, s-a retras din ILSI-Europe şi a ră­mas ca preşedinte şi membru al Con­si­liului de Administraţie.

Pe 8 mai 2012, Diána Bánáti a acceptat un post de şef al grupului de lobby pentru in­dustria alimentară din cadrul ILSI-Eu­rope. Pe 9 mai, AESA a anunţat că, la ce­rerea sa, Diána Bánáti a demisionat din funcţia de membru şi preşedinte al Con­si­liului de Administraţie.

· Jiri Ruprich, membru al Consiliului de Administraţie al AESA, este şi membru al Comitetului Ştiinţific al Institutului Da­none.

· Mella Frewen, preşedinte al grupului de lobby FoodDrinkEurope, cu sediul în Bru­xelles, şi fost angajat al Monsanto, pro­ducător american de OMG. Este candidat pentru a deveni membru al Consiliului de Administraţie al AESA.

· Suzy Renckens, fost director al se­cre­tariatului AESA pentru grupul OMG: ime­diat după ce a părăsit agenţia, a fost an­gajat ca lobbyist de Syngenta, o companie care promovează organismele modificate genetic. Ombudsmanul european a de­clarat că AESA trebuie să efectueze o eva­luare amănunţită a posibilului conflict de interese în acest caz şi că ar trebui să îm­bunătăţească modul de aplicare a regulilor şi procedurilor în viitoarele cazuri care cad sub incidenţa sistemului „uşilor ro­tative“ (revolving door).

· Harry Kuiper, deşi este preşedinte al Pa­nelului OMG al AESA din 2003, a men­ţi­nut legături puternice cu International Life Sciences Institute (ILSI), participând inclusiv la un taskforce, condus de un an­gajat al Monsanto (companie specializată în organisme modificate genetic). Harry Kuiper şi-a desfăşurat activitatea în cadrul acestui taskforce alături de angajaţi ai Bayer, Dow AgroSciences, Dupont şi Syn­genta, toate acestea fiind companii care produc plante modificate genetic. Pe 21 martie 2012, Testbiotech a depus o plâ­ngere la Ombudsmanul european, punând sub semnul întrebării independenţa d-lui Kuiper.

· Comitetul ştiinţific şi experţii din di­fe­ritele paneluri: au fost raportate peste 30 de posibile cazuri de conflicte de interese.

Costurile Consiliului de Administraţie sunt excesive

· Scrisoarea Curţii de Conturi din 15 fe­bruarie 2012 arată că Consiliul de Ad­mi­nistraţie al Agenţiei are doar 15 membri, însă fiecare reuniune costă în medie 92.630 de euro, ceea ce înseamnă 6.175 de euro pentru fiecare membru (aproape de trei ori mai mult decât costul celui de-al doilea cel mai costisitor consiliu de ad­ministraţie al unei agenţii descentralizate). Se are în vedere reducerea costurilor şi trebuie supravegheată implementarea mă­surilor.

 

Agenţia Europeană a Medicamentului

Achiziţii publice

· Anul trecut, în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru 2009, Par­lamentul European a solicitat Agenţiei să adopte un Plan de Acţiune privind Achiziţiile Publice. Acesta nu a fost încă adoptat de Consiliul de Administraţie.

Conflicte de interese

· Lipsa verificării declaraţiilor de in­terese.

· Eric Abadie, specialist francez în di­abet şi boli cardiovasculare, a prezidat, în ultimii cinci ani, un comitet de ex­perţi care au oferit consiliere Agenţiei Europene a Medicamentului privind autorizarea comercializării unor noi me­dicamente pe piaţa UE. A demisionat din EMA pe 4 aprilie 2012, după ce şi-a pierdut funcţia în cadrul autorităţii de reglementare din Franţa, în urma unor conflicte de interese legate de scandalul medicamentului Mediator (Ben­fluo­rex).

· Experţi: foşti experţi din EMA s-au alăturat companiilor farmaceutice pen­tru a le ajuta în procesul de certificare.

· În aprilie 2012, Agenţia Europeană a Medicamentului a revizuit politica pri­vind gestionarea conflictelor de interese ale membrilor Comitetului Ştiinţific şi experţilor, precum şi procedura privind abuzul de încredere pentru membrii Comitetului şi experţi. Totuşi, insist asu­pra faptului că implementarea şi re­zultatele concrete sunt singurele ele­mente care pot dovedi eficienţa noii politici şi proceduri. Prin urmare, des­cărcarea de gestiune ar trebui să fie amânată pentru a permite evaluarea efi­cienţei implementării acestei politici.

Refuzul unui nou sistem de plată de către Consiliul de Administraţie

· Aceasta a fost o recomandare „foarte importantă“ făcută de Serviciul de Audit Intern (IAS). NB: Recomandările IAS pot fi clasificate astfel: critice, foarte importante, importante şi de­zi­rabile.

Un nivel ridicat al cheltuielilor anulate: deficienţe de planificare

· În 2010, au fost anulate cheltuieli totalizând 9.074.296,49 de euro.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22