Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFCât de gravă este amenințarea rusă la adresa Europei?
2018-01-16
5
Raportul minorității democrate din Senatul american este important în măsura în care propune ca SUA să recunoască oficial regimul de la Kremlin drept o amenințare gravă la adresa ordinii liberale occidentale.

 

Cu o săptămână în urmă, minoritatea de­mocrată din Comisia de Politică Externă din Senatul american a publicat un raport consistent privind Asaltul asimetric al lui Putin asupra democrației în Rusia și Eu­ropa. Implicații pentru Securitatea Na­țio­nală a SUA, al cărui scop declarat este să servească Departamentului de Stat și Ca­sei Albe la formularea unei politici coe­rente de contracarare a acțiunilor Rusiei în Occident. Inițiativa propune o schim­ba­re majoră, aproape copernicană, de po­li­ti­că a SUA față de Rusia, ceea ce este un pas mare înainte din partea unei țări care în ultimii 27 de ani, de la prăbușirea URSS, și-a modelat politica externă pe ba­za unui principiu complet ficțional con­form că­ru­ia Moscova este mai degrabă un partener global al Americii decât un ad­ver­sar ostil. Administrația Trump pare să con­tinue aceas­tă deschidere binevoitoare că­tre Mos­cova, dar pretenția autorilor ra­por­tului că această poziție ar fi „fără prece­dent“ este cel puțin exagerată, dacă nu ero­nată cu bună știință. Fiind redactat de minoritatea democrată, era de așteptat ca raportul să fie partizan și critic la adresa lui Donald Trump, mai ales în contextul acu­zațiilor de complicitate cu Kremlinul, dar de aici până la identificarea lui Trump ca un fe­nomen unic este un pas prea departe.

 

Tradiția regretabilă a predecesorilor lui Trump

 

Încă din scrisoarea introductivă se face ur­mătoarea afirmație: „după atacuri pre­cum cele de la Pearl Harbor și 9/11, pre­șe­dinții americani au unificat țara și lu­mea pentru a înfrunta provocările cu ca­re se confrunta națiunea. Cu toate aces­tea, actualul președinte al SUA abia dacă a recunoscut amenințarea pe care o re­prezintă atacurile repetate ale lui Putin asupra guvernelor și instituțiilor demo­cra­tice, darămite să mai exercite lea­der­shipul care istoria a demonstrat că es­te necesar pentru a contracara acest tip de agresiune. Niciodată până acum în is­to­ria americană o amenințare atât de cla­ră la securitatea națională nu a fost atât de clar ignorată de un președinte ame­rican“. Această afirmație este cel pu­țin profund greșită și, în orice caz, ne­sin­ceră, dar nu pentru că îl acuză pe Trump că ignoră pericolul rusesc, ci pentru că toți președinții de după 1991 au făcut exact același lucru. Bill Clinton și Boris El­țîn au fost frați de cruce până când Elțîn și-a trimis trupele în secret să ocupe ae­ro­portul din Priștina pentru a-și face loc la masa negocierilor privind Kosovo și s-au stricat de tot când Clinton a decis să bom­bardeze Irakul pentru încălcarea repetată a rezoluțiilor ONU. George W. Bush a pri­vit în ochii lui Putin la prima lor întâlnire, în Slovenia, și a văzut sinceritate și un om de încredere și a ținut-o tot așa aproape do­uă mandate, până la războiul din Geor­gia și Summit-ul NATO de la București, un­de Putin a venit furtunos pentru a-i aver­tiza pe liderii NATO că, dacă oferă Pla­nul de Acțiune pentru Aderare (MAP) Ucrai­nei, atunci își va lua înapoi Crimeea.

 

În sfârșit, Obama a vrut să reseteze relația cu un buton simbolic și, încă din primul an de mandat, a semnat un tratat de non­pro­liferare aproape inutil la Praga, în schim­bul retragerii a două brigăzi ameri­cane din Europa. Este faimoasă solicitarea adresată în privat, dar cu microfonul des­chis lui Medvedev, în 2012, când îi pro­mi­tea că va rezolva chestiunea scutului an­tirachetă în al doilea mandat, dar și ironia aruncată lui Mitt Romney, care afirmase că Rusia este cel mai mare adversar geo­politic al Americii în dezbaterea prezi­den­țială. Obama a spus atunci că „anii ’80 au sunat să-și ceară politica externă îna­poi“ și că „Războiul Rece s-a încheiat de 20 de ani“. Tot timpul rămas până la ale­geri Romney a fost atacat fără milă de de­mocrați și de mass-media apropiate pen­tru că „se joacă de-a Ronald Reagan“. Peste doi ani, Rusia anexa Crimeea, in­va­da Ucraina și trimitea trupe în Siria pen­tru a susține regimul Assad, iar Obama și-a încheiat mandatul căutând resurse pen­tru a desfășura cel puțin una dintre ce­le două brigăzi retrase în țările NATO ame­nințate de Rusia. Trump nu este, așadar, un fenomen unic, el se așază în tradiția re­gre­tabilă a predecesorilor săi, care au ales să își clădească politica externă pe fic­țiu­nea că nu există nicio amenințare rusă.

 

Raportul minorității democrate e im­por­tant în măsura în care propune, pe ba­za unui document de peste 200 de pagini, ca SUA să recunoască oficial re­gi­mul de la Kremlin drept o amenințare gra­vă la adre­sa ordinii liberale occidentale și, în con­se­cin­ță, să își recalibreze adecvat politica ex­ternă și de securitate, inclusiv prin alo­ca­rea unor resurse pe măsura aces­tei gra­vi­tăți. Ceea ce, pentru noi, este o veste cât se poate de bună.

 

Despre România, mai nimic

 

Deși consistent, raportul este departe de a fi complet. Documentul este alcătuit din do­uă părți, prima destinată acțiunilor in­ter­ne ale regimului Putin de consolidare a pu­terii prin represiunea vocilor critice, su­primarea instituțiilor democratice și înlo­cui­rea lor cu structuri cvasi-formale, for­ma­te din foști și actuali agenți ai ser­vi­cii­lor secrete, propagandă, dezinformare, asa­sinat politic și - e de reținut - „na­țio­na­­lizarea crimei organizate“. Aceste me­tode sunt analizate ca modele pe care se bazează „exportul“ de iliberalism rusesc în Europa și în lume. Cel mai cunoscut exem­plu este represiunea la care au fost su­puse ONG-urile independente care pri­meau finanțare externă sau desfășurau „ac­tivități politice“, care a fost exportată cu succes din Cambodgia și Ecuador până în Ungaria și Israel. Un model pe care se arată dornici să îl importe Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, ultimul, o mică vedetă a organului de propagandă rusă Sputnik. O mențiune specială privește „na­țio­na­li­zarea crimei organizate“, un model care știm că funcționează în Bulgaria și, în ma­re măsură, în Serbia.

 

Un spațiu special este alocat utilizării de către regimul Putin a Bisericii Ortodoxe Ruse și a Patriarhului Kirill ca agenți efi­cienți și agresivi ai agendei de politică externă (există un grup de lucru comun la Ministerul rus de Externe sub supra­ve­ghe­rea lui Lavrov și a lui Kirill) a Kremlinului, dar și a unei ideologii violent antiliberale și antioccidentale. În acest context, apare și prima referire la România, și anume la amestecul rușilor cu mâna Bisericii Or­to­doxe Române în protestele anti-fracturare hidraulică (fracking) în exploatarea ză­că­mintelor de șist. Raportul trimite la o co­municare NATO privind amestecul Rusiei în celebrele proteste de la Pungești îm­po­triva Chevron, după ce amintește un stu­diu realizat de Centrul Wilfried Martens pentru Studii Europene potrivit căruia Rusia a alocat cel puțin 90 de milioane de dolari pentru propaganda și mișcările de protest anti-fracking în toată Europa. Având în vedere acest rol agresiv pe care îl joacă Biserica în propagarea na­țio­na­lismului iliberal rusesc în lume, trebuie să privim cu mai multă atenție legăturile din­tre BOR și Biserica Rusă, mai ales în lu­mina recentei vizite a lui Kirill la Bu­cu­rești și a lui Daniel la Moscova.

 

Celelalte referiri la România privesc sem­na­rea de către Klaus Iohannis, alături de alți zece lideri din regiune, a scrisorii prin care se opun gazoductului Nord Stream 2 (din Rusia în Germania) despre care ra­por­tul susține limpede că SUA ar trebui să i se opună ferm, precum și o recomandare demnă de luat în seamă privind defi­ni­tivarea cât mai rapidă a construcției inter­conectorului de gaze cu Bulgaria.

 

Lecții pentru Europa de Est

 

România nu are un capitol special în ra­port, cum nu au nici Moldova ori Polonia. Există însă concluzii la finalul fiecărui capitol dedicat țărilor din Centrul și Estul Europei sub forma unor „lecții“ pe care fiecare caz îl oferă.

 

„Corupția este cea mai bună armă a Ru­siei în Ucraina“, scrie raportul. Concluzia este valabilă și la Kiev, și la București. „Cea mai bună apărare împotriva ar­se­na­lului asimetric al guvernului rus în Ucraina și, de fapt, în întreaga Europă este existența unor instituții democratice durabile, care sunt puțin susceptibile de corupție. Până când Ucraina nu va do­ve­di voința politică să înfrunte corupția, țara va rămâne periculos de vulnerabilă la agresiunea rusă“.

 

„Contracararea arsenalului asimetric în absența unui guvern partener este di­f­i­ci­lă, dar nu imposibilă.“ După cum se vede în cazul Ungariei. Există însă pârghii su­pli­mentare pentru comunitatea inter­na­țio­nală, care „ar trebui să își sporească sus­ținerea pentru transparență și eforturile anticorupție în țară – refuzul în 2014 al vi­zelor americane pentru șase oficiali un­gari suspectați de corupție, de exemplu, a fost un pas eficient care ar trebui făcut din nou de câte ori este posibil (subl. mea).“

 

„Diminuarea asistenței americane are consecințe.“ Asistența acordată Bulgariei până în 2007 a dat SUA posibilitatea să con­solideze valorile democratice și dom­nia legii. Ulterior, prin eliminarea lor, „ca­pa­citatea SUA de a se implica în ches­ti­uni de acest fel a fost serios limitată, în vreme ce propaganda și influența ma­lig­nă a Rusiei au explodat“.

 

Concluzia raportului, cel puțin în ceea ce ne privește, este că, spre binele ei și al lu­mii civilizate, Statele Unite trebuie să de­cla­re Rusia lui Putin o amenințare gravă. Ca răspuns la această amenințare, dincolo de o sporire a prezenței militare, SUA tre­bu­ie să revină în Europa de Est și să re­de­vi­nă active în consolidarea statului de drept, a instituțiilor democratice și a com­baterii corupției, pentru că s-a văzut că colo de unde pleacă America intră Rusia.

TAGS : Raport democrati senat kremmlin rusia occident moscova trump romania ungaria obama clinton
Comentarii
KHALIDASSA ::: 2018-01-17
- ★☭★ -

::: occidentalnicii rapaci , colonialişti (dedimpreună cu cârdaşii lor amerikani , prădaci) or observa că la Kremlin acuma nu mai zace în beții şi în prosteală mare detracatul Yelțîn ? nici impotentul şi sugaciul de favoruri , plocoane şi laude occidentale pe nume Gorbaciov ???
chiar tot ce e occidental , amerikan şi iud este cretin din naştere şi n-a văzut că la Kremlin acuma chiar CONDUCE-N GLORII cineva - care comandă-n forță , nu-n derâderi ??? Care nu joacă țurci prosteşti , amerikane , ghiutănştaine , fasciste , şöröşiste , iohaniste şi băsiste !!!
Cumva observă ei că acel vestit conducător e ridicat şi plămădit din măreția vitejilor de altătădată , din vechime ?
că Țarul Putin se aseamănă întru totul cu eroul Kuzma Minin şi cu Dimitriy prințul , zis Pojarsky ?
cu Rurik , cu Petru cel Măreț şi cu Ivan al Patru-lea , zis Vasilievici ?
cu Dimitrii Donskoy şi nu cu o căzătură şleampătă şi negricioasă de felul lui Obamă - sau cu strâmbenia cea fascistă numită Donald Tusk !!! cu legendarul (invincibil !) Dobrynya Nikitich , nu cu potaia şöröşă (iohanisă) !!! Cu marele , inegalabilul tovarăş Stalin , nu cu tembelul schizofren pe nume Donald Trump !!!

:::::::::: Ei bine , dacă stupizii occidentului n-au observat , atuncea o să afle ! Şi sprijinătorii lor amerikani (şi ghiutănştaini !) o să afle că istoria s-a schimbat . Şi că acuma vor avea intens de lucru ca să îşi apere şi ogoiască pieile şi viețile năroade .
Piei şöröşe - piei de potăi şi criminali . Piei putrede , tărcate ; piei de occidentali şi de yankei tâmpiți . Şi sunt teribil de convins că nu va fi uşor . Ca în vacanțe idioate sau ca-n filmele amerikane imbecile , de handicapați . Făcute pentru sparți în cap şi pentru îndobitocirea lor . Nu ca în mascarăzile lor "eroice" , cu happy-end prostesc de operetă mincinoasă , aberată şi holywoodiană . La care se zgâiesc adolescenții lor dezgustători , obezi , impertinenți şi retardați . Dedimpreună cu mamele lor detrakate şi amerikănci .

Că ce-i frumos abia acum se coace ::::::::::: şi vine . vine . VINE RUSEŞTE PESTE EI .
Ioan Vlad Nicolau 2018-01-18
Maestre draga! Lasa ca vocabularul pe care-l folosesti nu se potriveste cu Revista 22 unde de obicei scriu oameni cu liceul terminat, cei mai multi avind insa si un studiu universitar la baza, nu niste Neica Nimeni asa ca dumneata, care dupa felul cum iti formulezi aberantele ginduri, cu greu poti crede ca a absolvit cele patru clase elementare si obligatorii, dar daca ar fi sa ma refer la continutul discursului matale care daca n-ar fi atit de evident necioplit, atit de ireverentios fata de revista si fata de noi toti ceilalti cititori, care majoritatea am trait anormalitatea comunista pe care dumneata ti-ai dori-o intoarsa odata cu tancurile rusesti, daca n-ar fi total alaturi cu realitatea si cu subiectul discutiei, daca n-ar fi totalmente impotriva oricarei ratiuni şi a oricărui elementar bun simţ, poate ca ai putea sa-l prezinti intr-alta parte. Poate la vreo revista sau ziar de provincie, sau la vreo revista humoristica, asa cum era pe vremurile comuniste de trista amintire Urzica, sau hai, fie si la mai recenta Academia Catavencu, poate ai avea succes, fiindca pe mine prin grozavia gindurilor matale, ai reusit sa ma amuzi.... usor.
Dar ca sa-ti expui veninul si ura de care esti stapinit intr-o revista cum este 22-ul asa in vazul lumii, iti trebuie un tupeu mai mult de cit normal! Patologic!
Omule draga! Ar trebui sa te cauti la doctor, ca nu-i a buna cu matale! Cea ce faci este asa, de ca si cum hodoronc tronc, te-ai dezbraca in pielea goala in Piata Matache Macelaru, sau chiar in Piata Palatului si asa gol golut, cum te-a facut mamica, de unul singur, ai face o manifestatie pro comunista cu un steag rosu avind pe el secera si ciocanul în dreapta si un placat cu chipul lui Ceausescu-n stinga.
Nu te obosi sa-mi raspunzi, fiindca de la dumneata nu voi citi nici macar o silaba. Adio!
Si as mai adauga eu niste vorbe neaose, dar avind in vedere nivelul revistei, nu-mi permit. Stii dece? Fiindca sunt simtit si am cei sapte ani de acasa! Si mai este o chestie! Fiindca mama, Dumnezeu s-o ierte, m-a-nvatat ca nu-i frumos sa fiu magar cu semenii mei, chiar daca unii dintre ei sunt!
Joaquin Murieta 2018-01-16
Referitor la fracking domnul Campeanu si multi altii au idea greshita ca exista inca destul petrol si gaze deci e suficient sa-l frack si el va tashni de oriunde se sapa. Realitatea este ca in Romania Chevron nu a gasit gaze. Se mai intampla nu toate forajele au succes si nu toate previziunile geologilor de adeveresc. In Polonia nu a protestat nimeni impotriva fracking dar si de acolo Chevron a plecat deceptionat ca nu a gasit nimic. In Suedia de asemenea a fost permis fracking dar nu s-a gasit nimic. Companiile care practica fracking tin sectet compozitia lichidului pe care ei il injecteaza cu mare presiune in pamant dar se pare ca secretul s-a aflat si el este mult prea toxic pentru a putea fi acceptat. Otravurile pot polua si apa freatica de aceea sunt prin SUA state intregi care sunt nevoite sa importe apa. Franta nu a permis fracking. S-a spus: Daca se va gasi ceva prin aceasta metoda va fi oricum extrem de putin si se va plati un pret imens prin poluarea apei freatice. Centralele nucleare Franceze produc deja suficienta electricitate deci nu avem nevoie de fracking.
profesoru 2018-01-16
Nici un republican nu a semnat raportul colegilor democraţi, dovadă că există totuşi o limită în propaganda anti-Rusia.
NATO s-a deplasat constant până la graniţele Rusiei, contrar declaraţiilor din perioada unificării germane, trupele americane, bateriile anti-rachetă sunt amplasate în Europa de est, americanii patrulează aero-naval agresiv lângă ţărmurile Rusiei, vor să blocheze gazoductul NordStream, prin care Rusia vrea să-şi vândă gazul fără a mai depinde de ţări profund ostile (Polonia şi Ucraina), propaganda anti-Rusia e la turaţie maximă (gogoşile cu Rusia care "subminează şi destabilizează", cu amestecul în alegeri), Occidentul a încercat să includă Ucraina şi Georgia în NATO, ceea ce ar fi afectat grav securitatea Rusiei, şi să-l debarce pe Assad, aliatul Rusiei, etc., şi tot ruşii sunt o ameninţare la adresa Europei?!

Ioan Vlad Nicolau 2018-01-19

Mai nea Profesoare! Pa bune si cinstit lautareste! Cu cit te plateste Sputnik-ul? Nu intreb numa-sa de pomana dracului, ci fiidca-mi esti simpatic. Zau!
As avea un sfat pentru matale: oricum pentru calitatea si stilul elevat de propaganda putinista pe care-l practici, rusii probabil ca mai mult de valoarea a trei cornete seminte de dovleac pe interventie nu cred sa-ti dea!? Cu talentul de care dispui si cu rationamentele trasnet pe care le afisezi cu regularitate in interventiile matale, ai putea sa-ti pui scriitura in slujba vreunei reviste locale, cum ar fi la Albina progresista, Voinicutii da de sub deal, Ce-am avut si ce-am pierdut, ca si alte sute de tiparituri care se ocupa cu arta si cultura, aparute-n Rominia-n ultimul timp ca ciupercutele dupa ploaie. Precis ai avea succes! Şi nici n-ai mai parea ca esti reprezentant al unei reviste de scandal ruseasca. Ai primi pe linga semintele de dovleac pe care le da Sputnik-ul si o tuica, plus doi mititei la sarbatorile legale si la hramul bisericii din localitate, n-ai mai aparea asa de deplasat in paginile unei reviste ca 22-ul..... si nici n-ai mai calca nervii cititorului. Ha! Ce zici?
Mai gindeste-te! Uite ca semn al simpatiei mele as fi dispus ca, asa din partea mea, de la mine personal, sa adaug la cei doi mici pe care i-ai primi de la primarie, patriarhie, sau revista pe care ai pricopsi-o, un castravete murat, sau o gogonea. Pa bune draga! La alegere. profesore!
Total 5 comments.
Recomandari
2760
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22