Protecția datelor și Registrul cu Numele Pasagerilor: o victorie pentru securitatea europenilor și a datelor lor personale

Fara Autor | 06.09.2016

Digitalizarea ne schimbă viața mai rapid decât a făcut-o orice altă revoluție tehnică până în prezent. Aceasta are impact direct asupra vieții sociale și profesionale, a modului în care comunicăm, asupra competitivității economice, dreptului de proprietate, drepturilor fundamentale și vieții private.

Pe aceeași temă

 

În contextul în care cetățenii europeni uti­lizează tot mai multe dispozitive tehnice, servicii și aplicații gratuite, datele re­pre­zin­tă o nouă monedă. Atacurile și ame­nin­țările teroriste din ultimii ani din Europa și Statele Unite au pus pe masa Par­la­men­tu­lui European necesitatea constituirii unui Registru cu Numele Pasagerilor (PNR). Su­biectul a fost amânat și disputant ani în șir între grupurile politice din Par­la­men­tul European întrucât ridica probleme de confidențialitate a datelor. În final, abia la patru ani de la începerea dezbaterilor, su­biectul protecției datelor și Registrul cu Nu­mele Pasagerilor au fost aduse îm­preu­nă și au atins un compromis politic în fo­rul legislativ european.

 

Grupul parlamentar PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a sus­ținut permanent necesitatea unui Re­gis­tru cu Numele Pasagerilor, conexat cu un pachet privind protecția datelor per­so­na­le. Eforturile PPE și condiționările lumii con­temporane au condus la adoptarea aces­tui pachet legislativ în acest an, în Par­la­mentul European.

 

Viziunea PPE în ce privește protecția datelor

 

­- Protecția datelor și a vieții private sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor eu­ro­peni.

 

- Legislația privind protecția datelor trebuie să cuprindă și să stabilească nor­me pentru toate etapele prelucrării da­te­lor: colectarea, utilizarea, prelucrarea da­telor colectate, schimbul de date și pre­lu­crarea datelor deja utilizate.

 

- Grupul PPE sprijină legislația centrată pe consumatori care poate ajuta la con­so­li­darea poziției consumatorului: fiecare ce­tățean al UE trebuie să aibă dreptul de a accesa și de a corecta datele sale, precum și dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea acestora, în mod gratuit.

 

- Neadoptarea măsurilor adecvate în ma­terie de securitate a datelor trebuie eva­luată în mod strict și sancționată. În cazul încălcării grave a securității datelor, în­treprinderile și organizațiile trebuie să in­formeze persoana în cauză, dacă aceasta a fost afectată în mod negativ.

 

- Grupul PPE subliniază importanța îm­bu­nătățirii modalităților de a garanta „drep­tul de a fi uitat“ și, în consecință, șter­ge­rea datelor ori de câte ori acest lucru este im­pus prin lege. În această privință, tre­bu­ie să se acorde o atenție deosebită altor drep­turi fundamentale, precum libertatea presei.

 

- Elaborarea profilului online ar trebui să fie definită în mod clar și corect din punct de vedere juridic, pentru a se evita ne­în­țe­le­gerile cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat. Elaborarea profilului în cazul co­piilor ar trebui să fie interzisă.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto-ppe.jpg

 

- Ar trebui să se acorde o atenție deo­se­bi­tă prelucrării datelor cu caracter personal în ma­terie de fuziuni și achiziții. Grupul PPE subliniază importanța, atât în ceea ce pri­vește cumpărătorul, cât și obiectivul, a ga­rantării faptului că transferul datelor cu ca­racter personal se realizează în con­for­mi­­tate cu angajamentele și obligațiile scri­se.

 

PPE: Regimul de protecție a datelor nu trebuie să împovăreze IMM-urile

 

- Sectorul IMM-urilor reprezintă peste 99,8% din întreprinderile europene.

 

- IMM-urile vor fi nevoite să se confrunte cu obligații disproporționate și cos­ti­si­toa­re, cum ar fi elaborarea unei cantități am­ple de documente, obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor, li­mi­ta­rea domeniului de aplicare a informațiilor solicitate, realizarea și actualizarea eva­luă­rilor riscului.

http://revista22.ro/files/news/manset/default/caseta-PPE.jpg

- Costurile suplimentare provocate de sar­cinile administrative și de insecuritatea ju­ri­dică vor avea un impact mai mic asupra giganților de talie globală din domeniul teh­nologiei, dar inovatorii europeni și în­treprinderile europene nou înființate mici nu își pot permite acest tip de sarcină ad­ministrativă, riscând, astfel, să fie depășiți de concurenții de la nivel mondial. IMM-urile constituie coloana vertebrală a eco­no­miei UE. Eliminarea formalităților ad­mi­nistrative trebuie să fie urmărită pentru a ajuta IMM-urile și întreprinderile nou în­ființate să exploateze întregul potențial al pieței unice digitale.

 

- Grupul PPE susține crearea unui regim special pentru IMM-uri, care să prevadă derogări clare (să nu existe niciun res­pon­sa­bil cu protecția datelor) și reducerea bi­ro­crației (eliminarea documentației exce­si­ve, limitarea domeniului de aplicare a in­formațiilor solicitate și nesolicitarea eva­lu­ă­rii riscurilor). În acest scop, Grupul PPE solicită o evaluare a impactului pe care aceste dispoziții le au asupra IMM-urilor și întreprinderilor nou înființate din UE.

 

Registrul cu Numele Pasagerilor: o victorie pentru securitatea europenilor

 

Adoptarea noilor reglementări privind pro­tecția datelor a venit simultan cu apro­barea Registrului cu Numele Pasagerilor, în Parlamentul European, în prima parte a acestui an. Necesitatea unui Registru cu Numele Pasagerilor a apărut mai ales du­pă ce fenomenul foreign fighters a devenit o realitatea europeană: cetățeni europeni antrenați în bazele ISIS din afara Europei pentru a organiza atacuri teroriste la în­toarcerea lor pe teritoriul UE.

 

Președintele grupului PPE, Manfred Weber, a declarat, imediat după adoptarea pa­chetului legislativ: „După ani lungi de negocieri, datorită presiunilor făcute de PPE, Parlamentul European a pus punct acestor discuții. Este un mare succes pen­tru Grupul PPE, care nu a renunțat ni­cio­dată la acest proiect, blocat din cauza unor jocuri politice de grupurile politice de stânga. Această nouă legislație este un instrument extrem de important în lup­ta împotriva terorismului și a crimei or­ga­nizate. Trebuie folosite toate instru­men­tele disponibile pentru a proteja viețile europenilor și securitatea orașelor noas­tre. Noile standarde de protecție a da­te­lor sunt foarte ridicate. Nu vizează o co­lectare în masă a datelor, ci doar acce­sa­rea restrictivă a acelor date relevante în cazuri de infracțiuni grave“.

 

Principalele puncte ale Directivei privind Registrul cu Numele Pasagerilor

 

- Zborurile din țări non-UE cu destinații UE și cele care zboară din UE spre terțe destinații trebuie să furnizeze datele pa­sa­gerilor către o unitate special creată, care va analiza informațiile relevante și va in­forma autoritatatea specializată din fiecare stat membru. Autoritățile care gestionează aceste informații, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, trebuie supravegheate de un organism independent.

 

- Datele pasagerilor vor fi reținute de au­toritățile competente doar pentru o pe­ri­oadă de șase luni.

 

- Este interzisă colectarea de informații pre­cum originea etnică a pasagerului, re­li­gia sau opiniile sale politice, apartenența la organizații sindicale, date privind sănă­tatea sa sau orientarea sexuală.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22