Cooperativa de plagiat Lile

Andreea Pora Si Dora Vulcan | 27.09.2016

Operațiunea „albirea rectoriței-plagiatoare Ramona Lile“, la care s-a înrolat Curățătoria Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad, va fi sortită eșecului. Asta nu din cauză că soldații nu ar fi suficient de slugarnici și dispuși să cadă la datorie, ci dintr-un motiv mult mai simplu: nu pot ei curăța cât poate Lile plagia. Pur și simplu, nu vor putea ține pasul cu producția de plagiate marca Lile. Într-o bună zi, care se apropie pas cu pas sau, mai bine zis, carte cu carte și articol cu articol copiate, curățătoria se va bloca.

Pe aceeași temă

 

Seria de plagiate despre care a scris deja re­vista 22 (AICI şi AICI) se îm­bo­gă­țeș­te văzând cu ochii cu noi și noi „ope­re“. Ul­timele producții descoperite apar­țin Co­o­perativei Lile & soțul, care, pe lân­gă car­tea Managementul calității, plagiată și au­to­plagiată succesiv, publică în 2008 la ace­eași Editură Mirton din Timişoara do­uă ar­ti­cole în volumul Theoretical De­ve­lop­ments in Contemporary Economics, vo­lum apă­rut sub egida Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad (cod ISBN 978-973-52-0489). Ambele articole sunt, cum alt­fel!, copiate din două surse: 1) cartea pro­fe­so­ru­lui John Bessant, High-Invol­ve­ment Inno­vation – Building and sus­tai­ning com­petitive ad­vantage through con­ti­nuous change, și 2) cartea lui John S. Oa­kland, Total Quality Management - Text with cases.

 

Ne întrebăm dacă și de data aceasta Ra­mo­na Lile va susține, așa cum a făcut în ca­zul unuia dintre multele articole plagiate împreună cu Sergiu Bălan, că „n-a știut nimic“. Ar fi hazliu. Dar și mai hazliu e că rectorița cu lipici la munca și ideile altora s-a „inspirat“ inclusiv în propria Teză de Abilitare pentru conducător de doctorat.

 

 

Prostie sau neglijenţă? Copy-paste via Oradea

 

 

Cu o așa operă la activ, Ramona Lile s-a simțit perfect îndreptătiță să devină con­ducător de doctorat la Universitatea „Au­rel Vlaicu“ din Arad. Așa că în 2015 își depune Teza de abilitare la Universitatea Tehnică din Cluj  (Vezi AICI documentul)  Lucrarea are 90 de pagini și un titlu pe măsură: Ingineria sis­temelor complexe (mari) - opțio­na­li­ta­tea și flexibilitatea ca soluție proactivă de management a incertitudinii. De­bu­tează cu un Rezumat al cărui final (pagina 8-10) ne aruncă de-a dreptul în neagra vâltoare a incertitudinii. O ciudată me­ta­morfoză se produce acolo, încât nu se mai înțelege dacă e vorba de mărețele planuri ale Ramonei Lile pentru Universitatea din Arad sau pentru cea din... Oradea. „Astfel pe plan profesional îmi propun con­du­cerea de teze de doctorat în domeniul In­ginerie şi Management, implicarea şi par­ticiparea la acreditarea şi con­so­li­da­rea acestui domeniu de doctorat la Uni­versitatea din Oradea“, scrie profesor uni­versitar Ramona Lile. Teribilă încur­că­tu­ră! Ce să fie, ce să fie? Să-și fi dorit cum­va Lile să-și mute mărețele competențe la Oradea? Nici vorbă. Răspunsul e mult mai simplu și în logica protagonistei: bles­te­ma­tul de copy-paste. Sursa de „inspirație“ este teza de abilitare din 2014 a pro­fe­so­rului Constantin Bungău, rectorul Uni­ver­sității din Oradea (un cuibușor de ne­bu­nii etice și penale, vezi AICI), care spune exact, dar exact același lucru. Normal, din moment ce Bungău era rectorul de la Oradea.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/comparatie-lile-11.jpg

Fragment din rezumatul tezei de abilitare a profesorului C. Bungău copiat de R. Lile

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/comparatie-lile-12.jpg

Fragment din rezumatul tezei de abilitare a R. Lile copiat de la profesorul C. Bungău

 

Ca și Bungău, Lile își propune mai departe „Direcţionarea către cercetarea in­te­li­gentă este o prioritate generată şi de pro­gramul «Orizont 2020». Obligatoriu, cer­cetarea aplicativă va fi direcţionată că­tre beneficiarii din mediul socio-eco­no­mic din regiune şi pe plan naţional“. Cum ma­rile spirite și idei se întâlnesc (Bun­gău es­te trimis în judecată sub control judiciar pen­tru luare de mită în for­ma continuată), Ra­mona Lile continuă să copieze ad litte­ram pasaje din rez­u­matul tezei de abilitare a profesorului din Oradea. „Implicarea di­rectă în activităţi de management uni­ver­sitar (şef catedră, rector) îmi oferă po­si­bi­litatea să pro­movez activitatea ştiin­ţi­fi­că şi în acest do­meniu prin studii şi cer­cetări publicate dar şi susţinerea şi coor­donarea la nivel instituţional a multor proiecte edu­ca­ţio­nale şi de cercetare.“

 

Nu știm dacă Ramona Lile chiar va ajunge să fie conducător de doctorate, se pare că și-a retras teza de abilitare, des­co­pe­rind confuziile de orașe și faptul că ar­ticolele și cărțile plagiate figurează în lista oper­e­lor cu care se laudă.

 

Hazliu e că, după ce am întrebat la UT Cluj de soarta tezei, aceasta a dispărut de pe Intranet în următoarele minute. Ghi­nion! Prevăzători şi obişnuiţi cu astfel de practici, făcusem print-screen în prea­la­bil. ( Vezi AICI )

 

 

Soţii Lile, despărţiţi de profesorul Oakland de 21 de cuvinte şi un desen

 

 

În volumul Theoretical Developments in Con­temporary Economics, publicat în 2008 de Editura Mirton Publishing din Ti­mi­șoara, apare sub semnătura soților Lile, Ramona şi Adrian, un articol copiat din cartea lui John S. Oa­kland, Total Quality Ma­nagement - Text with cases, aflată în 2003 la a treia ediție după un succes in­ternațional care a făcut-o să circule în în­treaga lume timp de opt ani. Este pu­bli­ca­tă de Buttenworth – Hei­ne­mann, cod ISBN 0 7506 5740 5.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/comparatie-lile-21.jpg

Fragment din volumul lui John S. Oakland copiat de soţii Lile

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/comparatie-lile-22.jpg

Fragment din articolul soţilor Lile copiat din volumul lui John S. Oakland

 

Atacul soților Lile asupra cărții lui Oa­kland a fost dat începând cu pagina 278, de unde cei doi demarează temeinica ope­ra­țiune de extragere a textului lui Oakland pe care-l transformă în propriul articol in­titulat Organization for quality. Din cele cinci pagini copiate din profesorul Oa­kland doar 21 de cuvinte - 6 sintagme, o fra­ză - și un singur desen nu sunt identice. ( Vezi AICI articolul integral copiat )

 

John Oakland este președinte executiv al Oakland Consulting, profesor emerit de Calitate și Excelență în Afaceri la Uni­ver­si­tatea din Leeds Business School, membru al Chartered Institute Quality (CQI) și al Societății Americane de Calitate.

 

 

Profesorul Bessant, hoţomănit fără ruşine

 

 

În același volum, familia Ramona și Adri­an Lile publică, la pagina 66, lucrarea in­ti­tulată Managing the innovation. Un furt gro­solan din cartea de autor High-In­vol­ve­ment Innovation – Building and sus­tai­ning competitive advantage through con­ti­nuous change a profesorului John Bes­sant, publicată în 2003 de John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chi­chester, West Sussex PO198SQ, England.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/ilie-1.jpg

Fragment din volumul lui John Bessant copiat de soţii Lile

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/ilie-2.jpg

Fragment din articolul soţilor Lile copiat din volumul lui John Bessant

 

 

Cei doi hoțomani sfidează curajoși aver­tis­mentul drastic al editorilor cu privire la even­tuale preluări de text neautorizate. Așa că își încep propriul articol copiind chiar primul paragraf al cărții profesorului Bessant, după care fură literă cu literă de la subcapitolele 1.4 până la 1.6. Crezându-se probabil isteți, umblă la tabelele din textul profesorului Bessant convertindu-le, la preluare, în text. Numai că șmecheria, ne­gli­jența sau doar lenea de a edita tabele le joacă feste. La pagina 74 trec o referire la un tabel: 1.2, inexistent însă în articolul lor, dar care apare exact cu același in­dicativ în textul profesorului Bessant. ( Vezi AICI articolul copiat integral )

 

Profesorul John Bessant este membru ales al Academiei Britanice de Management, al Institutului Sunningdale și al Ins­ti­tu­tului de Cercetare Avansată în Ma­na­gement.

 

 

Curățătoria de Etică

 

 

Întrunită în iulie, ca urmare a unei cereri a profesorului Florin Duma, Comisia de etică a Universității a demonstrat că legea e doar pentru căței. Adică pentru Sergiu Bălan, cel care i-a furnizat rectoriței Lile o declarație că își asumă în totalitate res­pon­sabilitatea pentru plagierea articolului Total Quality Management and The De­ve­lopment of The Competing Values Frame­work, doamna fiind trecută coautor fără să știe. Bălan a fost pedepsit exemplar: un avertisment și o reducere din salariu. Cum țapul ispășitor nu a mai vrut să-i fur­ni­ze­ze șefei alibiuri și pentru celelalte articole și cărți plagiate în tandem, acestea nu au mai intrat în dis­cu­ția Consiliului.

 

Albirea lui Lile s-a desă­vârșit în 25 iulie, când raportul Cură­ță­to­riei de Etică a ajuns la Senatul UAV, con­dus de preşedintele Radu Ioan, care s-a li­mitat să ia act de concluzii.

 

Și uite așa Ramona Lile își imaginează că a scăpat. Vestea proastă e că plagiatele ei au ajuns și la CNATDCU, și la Consiliul Na­țio­nal de Etică, instituții nou înființate și re­formate, la sesizarea revistei 22.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22